Noggrann kartläggning av havsmiljön

EU-finansierade forskare har framgångsrikt utnyttjat nya metoder för insamling av marina data som har förutsättningar att medföra bättre skydd och åtföljande fördelar för lokalsamhället.

Ytterligare verktyg

 
Fältarbete med undervattensvideo  © ULTRA Fältarbete med undervattensvideo © ULTRA

" En av de fina sakerna med ULTRA-projektet var att det sammanförde lokala myndigheter i området, till exempel genom gemensamt fältarbete. Att göra en studieresa till havs i en relativt liten båt svetsar människor samman. Projektet använde lokal expertis för att lösa logistiska och tekniska utmaningar med markkontrollmätningar, vilket krävde mycket nära samarbete. Flera relationer som etablerades inom projektet är fortfarande mycket aktiva. "

Johnny Berglund, projektledare på Länsstyrelsen i Västerbotten

ULTRA-projektet sammanförde finska och svenska partner för att utveckla nya tillämpningar för LIDAR, en laserbaserad teknik för avståndsmätning som knappt har testats i den marina miljön.

Det finsk-svenska teamet avsåg att visa att tekniken kunde anpassas till att hjälpa forskare att utforska och kartlägga havsbotten i Kvarkenregionen och därigenom ge dem möjlighet att komma med bättre skyddsrekommendationer.

Slutresultatet är att kunskap och data som samlats in från projektet har legat till grund för att inrätta ett nytt marint skyddsområde.

Havets hemligheter

Klimatförändring och människans ingrepp medför ett brådskande behov av att effektivt hantera sårbara havsområden. Ett stort problem är dock att bristande kunskaper gör det svårt att basera skyddsbeslut på fakta.

En anledning till detta är att det är svårt att inhämta information om havsområden. För detta krävs specialteknik. Att samla in data kan dessutom vara dyrt och tidskrävande.

Utnyttja laserteknik

Ett tidigare projekt visade att behovet av bättre data – och snabbare insamlingsmetoder – om havsområden var ett brådskande skyddsbehov, och LIDAR-tekniken ansågs vara en möjlighet. Målet med ULTRA var att vidare undersöka denna möjlighet.

Projektet delades in i fyra delar: datainsamling, analys av insamlade data, modellering och resultatanalys. Efter att ha samlat in data och skapat modeller för de utvalda havsområdena Sävarfjärden och Rönnskär skickades information till de berörda svenska och finska organisationerna för utvärdering och fastställande av effektiva övervakningsmetoder.

Fördelar med samarbete

ULTRA-projektet uppnådde sitt mål med att använda LIDAR-teknik till att samla ingående information om havsområdet och hade också framgång med att sammanföra partner från båda sidor av gränsen i dataanalysen.

De deltagande organisationerna fick värdefull erfarenhet, och resultaten inlemmas i skyddsåtgärder avseende nationella havsområden.

ULTRA-projektet är verkligen ett bra exempel på ett EU-finansierat initiativ som förenar politik på hög nivå med praktiska lokalbaserade lösningar. Projektledaren Johnny Berglund på Länsstyrelsen i Västerbotten tror att ULTRA också har bidragit till att befästa relationerna över gränserna.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”ULTRA” var 490 640 euro varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 241 045 euro genom det operativa programmet Botnia–Atlantica 2007–2013 för programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

19/08/2015