En frisk fläkt

KLUCK 2-projektet har genom att göra det möjligt för Sverige och Finland att dela bästa praxis för hantering av fuktskador haft stor betydelse för ett bättre liv lokalt.

Ytterligare verktyg

 
Nära samarbete är viktigt när man bygger ett kompetenscentrum. Upphovsrätt: Berndt Stenberg Nära samarbete är viktigt när man bygger ett kompetenscentrum. Upphovsrätt: Berndt Stenberg

" Projektet har gett arbetsgivare, fastighetsförvaltare och kommuner bättre kunskaper om byggnadsrelaterade hälsoproblem, och detta har bidragit till snabbare och bättre åtgärder när problem med inomhusluftens kvalitet i byggnader har anmälts. Detta är mycket viktigt för de drabbades prognos och för deras sjukfrånvaro och arbetsförmåga. "

Annika Glader, Projektledare från Yrkeshögskolan Novia

Fuktskador kan ha ett högt socialt pris i form av dåliga bostäder, försämrad hälsa och sjukskrivning. Trots att Finland är ett tvåspråkigt land har det alltid varit brist på bra, svenskspråkigt informations- och utbildningsmaterial om faran med fuktskador i byggnader.

Detta innebär att många företag i fastighetsbranschen tidigare har haft problem med att skaffa sig kunskaper som är nödvändiga för sitt yrkesområde, samtidigt som lokala svensktalande invånare inte alltid har haft tillgång till viktig information om hälsa och säkerhet.

Bristen på effektiva kommunikationskanaler har också inneburit att Sverige har haft svårigheter med att ta full del av finsk bästa praxis på det här området.

Nya kommunikationskanaler

KLUCK 2-projektet, som finansierades genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), avsåg att åtgärda denna brist på samarbete och inrättade därför Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa (KOMIN), ett gemensamt centrum för utbildning och informationsspridning till både branschfolk och allmänhet i gränsregionen Kvarken.

Projektet upprättade också ett nätverk för forskare, företag och kommuner på båda sidor om gränsen och startade en egen webbplats med oberoende expertis och information.

Genom besök i byggnader och på arbetsplatser med dessa problem har projektet också hjälpt människor med byggnadsrelaterade hälsoproblem och fastighetsförvaltare att få bättre kunskaper om inomhusluftens kvalitet.

Regionala fördelar

Som en direkt följd av deltagandet i projektet ombads Yrkeshögskolan Novia stå värd för den årliga konferensen om inomhusluft 2012, som anordnades av den finska organisationen för inomhusluftens kvalitet och klimat (FISIAQ). Konferensen anordnades för första gången i samarbete med Sverige, och alla föreläsningar tolkades till svenska.

En annan nyhet med anknytning till detta var att Umeå universitet höll en workshop i Stockholm 2013 där det finska fukt- och mögelprogrammet presenterades.

Hållbar inverkan

Det Eruf-finansierade KLUCK 2-projektet är ett bra exempel på hur kunskapsöverföring mellan grannländer direkt kan förbättra de lokala invånarnas liv.  Projektledaren Annika Glader från Yrkeshögskolan Novia är också övertygad om att de lokala invånarna kommer att märka av de fördelar som KLUCK 2-projektet har inneburit i många år framöver.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”KLUCK2” var 873 180 euro varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 873 180 euro genom det operativa programmet Botnia–Atlantica för programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

19/08/2015