Fartyg hissar segel för grönare godstransport

RegioStars 2009 FinalistAtt flytta godstransporter från vägar till vatten för att minska energikonsumtion, koldioxidutsläpp och föroreningar står i centrum för projektet som avser den norra havskorridoren (Northern Maritime Corridor, NMC). Detta transnationella projekt, som omfattar 20 regioner med gräns mot Nordsjön och Europas norra periferi, har lett till förbättrade tjänster när det gäller närsjöfart och bättre tillgång till de berörda regionerna.

Ytterligare verktyg

 
Sjövägen – ett grönare sätt att frakta gods i norra Europa Sjövägen – ett grönare sätt att frakta gods i norra Europa

"Vi förväntar oss att norra Norge och nordvästra delen av Ryssland kommer att utgöra alternativa områden för nya transportleder, och vi arbetar redan med detta."
Kirsten Ullbaek Selvig, norska Fiskeri- och kustdepartementet

Genom samarbete mellan regionerna som omfattar både den privata och offentliga sektorn, förvandlar projektet på ett effektivt sätt den norra havskorridoren till en "motorväg till havs". Projektets framgång är av den art att nätverket har utökats till att omfatta Barentsregionen, vilket har förbättrat tjänsterna mellan den europeiska kontinenten och nordvästra Ryssland samt erbjuder ett alternativ till St. Petersburg.

Flyttar godset från Europas vägar

Den norra havskorridoren byggde och utvecklade en nätverksarena mellan nyckelföretag och regeringar. De olika delarna av detta samarbete omfattade marknadsföring och upprättande av initiativ för närsjöfart (sammanlagt omkring 15 stycken), förbättring av sjösäkerhet genom strategier för riskhantering samt stärkta förbindelser mellan Europa och Ryssland.

Närsjöfart är ett mycket effektivt transportsätt sett till miljöhänsyn och energieffektivitet. Den besitter stor potential att lösa problem med överbelastade vägar. Ett lastfartyg som seglar från Bergens hamn i Norge till Nederländerna kan avlasta vägarna med så mycket som 250 lastbilssläp.
Ett antal ständiga kommittéer inrättades mellan Norge och Ryssland efter NMC:s konferens i Kirkenes för att förbättra sjösäkerheten i regionen, hitta luckor och utveckla gemensamma strategier för att övervinna dem, samt skapa rekommendationer beträffande strategier för riskhantering.

Tätare samarbete

Samarbete mellan rederier, speditörer och hamnar längs europeiska fastlandet och i Storbritannien, samt norra Norge och norra Ryssland skapar en situation som är till nytta för alla inblandade parter, där sjötransport blir mycket vanligare. Europeiska rederier som anlöper Murmansk kontrolleras redan för att skaffa mer erfarenhet av att transportera last in och ut ur norra Ryssland.

Vad gäller innovation utvecklade NMC-projektet både principmodeller och konkreta IKT-verktyg för den intermodala transportindustrin. NMC införde framför allt användningen av radiofrekvent identifiering för att spåra last. Projektets innovativa karaktär användes också på andra sätt. Projektet drevs som parallella projekt i Nordsjön och inom Interreg-programmen Norra Periferin, och det inkluderade partners i mer än 20 regioner i nio länder, inklusive Ryssland. Många regioner etablerade sjöfartskluster med så många som 10–20 partners.

NMC-projektet hade en väsentlig inverkan på utbyggnaden av sjöfartstjänster i Nordsjöregionerna. Det mest betydelsefulla som uppnåddes var Europeiska kommissionens godkännande att utöka motorvägarna till havs till Barentsregionen.

Datum för ansökan

17/12/2009