Förhindra att ungdomar hoppar av skolan i Öresundsregionen

Projektet ”Preventing Dropout” (Förhindra avbrutna studier) har skapat en plattform för cirka 100 danska och svenska lärare och studievägledare i Öresundsregionen. Projektet syftar till kunskapsutbyte och utveckling av metoder för att förhindra att ungdomar hoppar av skolan i förtid. Inom ramen för projektet upprättades forskningscirklar med uppgift att undersöka vad som motiverar elever att gå klart skolan, och tanken är att resultaten ska kunna användas i skolor och inom studievägledningen.

Ytterligare verktyg

 
Utbildningsaktiviteter för att förhindra förtida avhopp vid en gymnasieskola i Malmö. © Pelle Jeruryd Utbildningsaktiviteter för att förhindra förtida avhopp vid en gymnasieskola i Malmö. © Pelle Jeruryd

" Den viktigaste lärdomen från projektet är att det är i klassrummen som eleverna kan övertygas om vikten av att välja utbildning. Lärarna kan verkligen göra en insats när de möter varje elev på hans eller hennes nivå i fråga om exempelvis språkkunskaper. Det faktum att forskare på akademisk nivå involverades i projektet är troligtvis anledningen till att många av processerna som inleddes inom Preventing Dropout fortfarande används i våra skolor. Den vetenskapliga metoden säkerställde hög kvalitet genom hela projektet. "

Katarina Falk, svensk samordnare för Preventing Dropout

Forskningscirklarna baserades kring fem teman: språkförbättring, ledarskap i klassrummet, hälsa och välbefinnande för elever, inkluderande undervisning, framtida vägledning och rådgivning samt ledarskap. Yrkesutövarna samarbetade med forskare och fick möjlighet att reflektera över sitt sätt att arbeta, utbyta idéer samt utarbeta metoder och bästa praxis för hur man kan motivera och undervisa elever som riskerar att hoppa av skolan i förtid.

Nästa steg var att tillämpa metoderna och anpassa dem efter de utmaningar som varje partner stod inför. Partnerna valde vilka metoder de ville tillämpa, och forskningscirklarna tog fram relevant utbildningsmaterial. Filmer och artiklar producerades, och presentationer och konferenser hölls för att förmedla metoder och slutsatser.

Positiv extern utvärdering

En extern utvärdering kom fram till att språkförbättringsarbete höjer elevernas studienivå och ökar sannolikheten för att elever med begränsade språkkunskaper går klart skolan. Ledarskap i klassrummet och fokus på elevernas välbefinnande höjer utbildningskvaliteten och ökar elevernas delaktighet, samtidigt som de sociala relationerna och inlärningen förbättras.

Inkluderande undervisning gynnar motivationen och inlärningen, samtidigt som frånvaron och de förtida avhoppen minskar. Arbete med framtida vägledning och rådgivning förbättrar elevernas sociala och personliga kompetens, medan ledarskapsarbete ökar metodernas genomslagskraft.

Projektet har påverkat vilka utbildnings- och studievägledningsmetoder som används i regionen av skolor och universitet och på strategisk nivå. De framtagna metoderna används dessutom i andra projekt, och flera nätverk fortsätter utveckla och använda sig av dem.

Materialet kan även fortsättningsvis laddas ned utan kostnad på projektets webbplats. Hållbarheten säkerställs av de nätverk som har upprättats genom projektet och av det faktum att metoderna genomförs på skolor. Malmö kommun har dessutom börjat lägga större tonvikt på att minska antalet förtida avhopp från skolorna.


Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”Preventing drop out” var 2 016 156 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 1 008 078 EUR från det operativa programmet ”Öresund-Kattegatt-Skagerrak” för programperioden 2007 till 2013.


Datum för ansökan

26/01/2016

Videor