Gränsöverskridande tunnelbana kan öka kapaciteten över Öresund

Kommunerna Köpenhamn och Malmö har gått samman i att ta fram en förstudie om ett gränsöverskridande tunnelbanesystem som förbinder de två städerna med varandra. Detta är det första steget i att bygga ett system för ren transport, som ska förbättra förbindelserna och integrationen över Öresund ytterligare.

Ytterligare verktyg

 
Preliminär plan för hur den gränsöverskridande tunnelbaneförbindelsen skulle integrera. © Designlab/Etcetera Design Preliminär plan för hur den gränsöverskridande tunnelbaneförbindelsen skulle integrera. © Designlab/Etcetera Design

" En gränsöverskridande Öresundsmetro kommer att stärka integrationen mellan Köpenhamn och Malmö. Den kommer att ge fördelar för invånarna och öka städernas konkurrenskraft på internationell nivå. "

Klas Nydahl, seniorrådgivare på gatukontoret, Malmö

Syftet med studien var att planera hur man bäst ska kunna förhindra att ökningar i tågtrafiken över Öresundsbron orsakar en flaskhalssituation i förbindelsen mellan Skandinavien och resten av Europa. I nuläget färdas totalt 30 000 personer dagligen med tåg över bron, och denna siffra fortsätter att stiga.

Studien har genomförts gemensamt av representanter för kommunerna Köpenhamn och Malmö och förutsätter att detta kapacitetsproblem skulle kunna mildras om den lokala pendlingen med tåg över bron minskade. Mot bakgrund av detta antagande har man genomfört en socioekonomisk konstruktions- och trafikteknisk analys av möjliga modeller för en integrerad Öresundsmetro. Denna analys slår fast att en tunnelbana skulle användas av cirka 50 000 personer per dag fram till 2030, vilket frigör tågkapacitet på bron för längre resor, frakttåg och pålitliga tågförbindelser till Köpenhamns flygplats.

Dessutom visar studien att en tunnelbana under Öresund skulle kunna ge stora socioekonomiska fördelar och säkerställa större integration av Malmö-Köpenhamnsområdet. Det skulle gå 40 procent snabbare att ta sig till stadskärnorna i de två kommunerna, vilket underlättar pendlingen över landsgränsen. Detta leder i sin tur till bostads- och arbetsmarknadsmässiga fördelar i regionen.

Kommande steg

Denna förstudie har banat väg för ytterligare analyser av vilken miljöpåverkan en tunnelbana under Öresund skulle ge, samt vilka tekniska överväganden som krävs för en tunnel som förbinder Öresundsmetron med tunnelbanesystemet i Köpenhamn. Man genomför också undersökningar om hur kortare pendlingstider kommer att påverka de två städernas bostads- och arbetsmarknader. Detta arbete utförs som en del av Interregprogrammet och ska enligt planen vara slutfört under 2014.


Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet ”Öresund Metro – Improved rail link capacity across the center of the Öresund Region” (Öresundsmetro – förbättrad kapacitet i tågförbindelserna över Öresundsregionens centrala delar) är 1 000 000 EUR, varav EU:s europeiska regionala utvecklingsfond bidrar med 500 000 EURO för programperioden 2007 till 2013, under det operativa programmet ”Öresund–Kattegatt–Skagerrak”.


Datum för ansökan

19/11/2014