CATE: Förberedelser för nya, högteknologiska affärsmöjligheter

lanerna på att bygga två partikelacceleratorer i världsklass i södra Sverige har skapat affärsmöjligheter för företag i Sverige, Danmark och Norge när det gäller att tillhandahålla acceleratorteknik.

Ytterligare verktyg

 
Förberedelser för nya, högteknologiska affärsmöjligheter Förberedelser för nya, högteknologiska affärsmöjligheter

Upprättandet av ett kluster för acceleratorteknik (CATE, Cluster for Accelerator Technology) gör att företagen i den skandinaviska gränsregionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) har möjlighet att skapa affärsmöjligheter via utbyte av information om bästa praxis och kunskapsdelning.

Huvudmålet med CATE-projektet är att förbättra de högteknologiska företagens möjlighet att teckna kontrakt om konstruktion och underhåll av den avancerade acceleratorteknik som behövs för den planerade ESS-acceleratorn (European Spallation Source) som ska byggas i Lund samt MAX-IV-partikelacceleratorn som för närvarande är under konstruktion, även detta i Lund. Utvecklings- och underhållsarbetet i den kombinerade konstruktions- och driftfasen av ESS-acceleratorn förväntas vara cirka 40 år, vilket innebär att regional kompetens på det här området kommer att efterfrågas under lång tid framöver.

ESS- och MAX-IV-partikelacceleratorerna ska huvudsakligen användas för forskning på områdena materialvetenskap, biovetenskaper och medicin, men inget företag i regionen har kapacitet att bygga den mycket specialiserade utrustningen på egen hand. Det krävs samordning av flera företag med olika typer av specialistkunskaper, och på vissa områden måste regionens kompetenser förbättras.

Förbättring av kompetenser

Genom CATE-projektet, som finansieras via INTERREG:s program för europeiskt territoriellt samarbete, kommer regionala företag att få möjlighet att utveckla sina kompetenser inom dessa och andra högspecialiserade områden. De medverkande organisationerna får delta kostnadsfritt och de får tillgång till skräddarsydda kurser. Några får också möjlighet att bygga en acceleratormodul i samarbete med andra företag, universitet och experter från forskningsanläggningar i Europa.

auml;r de lokala företagens högteknologiska kompetens har förbättrats kommer regionens företag att vara bättre rustade att dra nytta av ESS och MAX-IV samt andra storskaliga forskningsanläggningar i världen.

CATE-projektet initierades av forskare från universitet i ÖKS-regionen tillsammans med regionala råd, företagarorganisationer och ESS. Totalt deltar 80 företag och forskningsinstitut i regionen i CATE-projektet.

Förutom att stärka de regionala företagens konkurrenskraft genom kompetensutveckling har CATE-projektet också bidragit till att stödja det gränsöverskridande forskningssamarbetet inom grundvetenskap på området subatomär fysik mellan de involverade universiteten. Projektet har också ökat medvetenheten om acceleratorteknikens växande betydelse för regionen och har redan hjälpt företag att locka till sig nya verksamheter. Eftersom forskare och verksamheter i regionen har arbetat tillsammans genom CATE, kommer detta samarbete förhoppningsvis att fortsätta i andra högteknologiska projekt i framtiden.

em>– Det viktigaste målet med CATE är att stärka konkurrenskraften hos företagen i ÖKS-regionen när det gäller acceleratorer. Detta ska ske genom att teknik överförs från den akademiska världen i tre steg: skräddarsydda kurser, organiserade studiebesök på forskningsanläggningar i Europa samt ”learning-by-doing” i ett pilotprojekt. CATE är strategiskt viktigt för regionen och har redan bidragit till att skapa samarbeten mellan företag, gränsöverskridande samarbeten och nya företagsaktiviteter som aldrig skulle ha hänt utan CATE.

  • Claes Fahlander, projektledare för CATE

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet ”Cluster for Accelerator Technology [CATE]” var 1 806 469 EUR, av vilket Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 773 045 EUR via det operativa INTERREG IVA-programmet ”Öresund - Kattegatt – Skagerrak” 2007–2013

Datum för ansökan

31/01/2014