Dags att sätta stopp för åldersdiskrimineringen

Syddanmark, Danmark; Pohja-Eesti, Estland; Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Tyskland; Riga, Lettland; Kauno apskritis, Šiaulių apskritis, Litauen; Pomorskie, Zachodniopomorskie, Polen; Övre Norrland, Sverige; East Anglia, Storbritannien

Äldre arbetssökande upplever ofta att deras ålder och till och med deras erfarenhet är till deras nackdel när de söker jobb. Men ett europeiskt territoriellt samarbetsprojekt i Östersjöregionen har försökt utmana vissa arbetsgivares förutfattade meningar, fördomar och åldersdiskriminering i samband med rekrytering.

Ytterligare verktyg

 
Best Agers-projektet hjälper äldre människor att behålla sitt jobb eller att hitta nytt jobb. Best Agers-projektet hjälper äldre människor att behålla sitt jobb eller att hitta nytt jobb.

Många länder i Nordeuropa står i dag inför sjunkande födelsetal och åldrande befolkningar. Syftet med det så kallade Best Agers-projektet är att framhäva de positiva effekterna av den demografiska förändringen för arbetsgivare och arbetstagare.

Förbättrad hälsa innebär att de flesta människor kommer att vara aktiva upp i högre åldrar än tidigare generationer och att de kan fortsätta att arbeta längre, antingen som anställda, coacher, mentorer eller företagare.

Projektet, som inleddes 2010, syftar till att betona potentialen hos åldersgruppen 55+ och motbevisa det allmänna antagandet att åldrande enbart är en process som medför bördor för samhället, till exempel hälso- och sjukvårdskostnader.

Man uppnår dessa mål genom att genomföra och offentliggöra analyser av äldre arbetstagares potentiella ekonomisk aktivitet samt genom att lansera pilotinitiativ för att utnyttja äldre arbetstagares potential.

Ändrade attityder gentemot äldre arbetstagare

Projektledare Hartwig Wagemester uppger att samtidigt som större företag ofta har system för att övervaka och se till att äldre arbetstagare rekryteras är detta sällan fallet i små och medelstora företag och problemet är särskilt akut för lågkvalificerade arbetssökande. ”Vi har hittat företag som arbetar med oss för att genomföra våra idéer”, berättar han ”och de utgör en inspirationskälla för andra företag”.

När det aktuella projektet avslutas kommer uppskattningsvis 70 små och medelstora företag, offentliga institutioner och icke-statliga organisationer att ha anställt en ”best ager” som coach, mentor eller rådgivare. Dessutom kommer cirka 140 mentorskap ha inrättats och 60 företagsplaner ha utarbetats av personer från olika åldersgrupper.

Ett exempel på vad man har gjort inom ramen för projektet är en lettisk webbplats som sammanför arbetslösa äldre arbetstagare från Riga med arbetsgivare på landsbygden. Ett annat exempel kommer från Danmark, där mentorer ger stöd till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Best Agers är ett europeiskt territoriellt samarbetsprojekt som finansieras via Östersjöregionens Interreg IV B-program för perioden 2007–2013. Det består av 19 officiella partnerorganisationer i Danmark, Estland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Storbritannien samt en inofficiell rysk partner. Dessutom deltar 20 associerade organisationer från hela Östersjöregionen.


Sammanlagd och EU-baserad finansiering


Best Agers-projektet hade en total budget på 4 423 071 euro varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond under programperioden 2007–2013 bidrog med 3 441 738 euro via programmet Interreg IV B-Östersjöregionen.


Datum för ansökan

01/03/2013