SEEDS främjar tillfällig användning och återanvändning av övergivna byggnader och utrymmen

I projektet Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability (SEEDS), där partner från Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien deltar, har man utarbetat en stadga för att främja återanvändning av övergivna byggnader och utrymmen som ett sätt att ge områden i städerna nytt liv.

Ytterligare verktyg

 
Trädgårdsarbete i Linnéstaden i Göteborg, som utförs inom ramen för SEEDS-projektet © South Yorkshire Forest Partnership Trädgårdsarbete i Linnéstaden i Göteborg, som utförs inom ramen för SEEDS-projektet © South Yorkshire Forest Partnership

" Projekt för tillfällig användning och återanvändning är ett gyllene tillfälle till positiv förändring genom att blåsa nytt liv i förfallna och tomma byggnader och utnyttja dem ekonomiskt. SEEDS-projektet var ett utmärkt tillfälle att skapa bättre förståelse för dessa platser och stödja dem genom arbetet i projektet så att de eventuellt kan bevaras på lång sikt. För mig som bor och arbetar i Sheffield syns det fortfarande mycket tydligt hur positivt SEEDS-projektet har bidragit till staden, genom de Sheffield Showcase-projekt och Re-new Sheffield-projekt som stöddes och som i vissa fall fortfarande i dag värdefullt bidrar till stadslivet och den lokala ekonomin. "

Johanna Mawson, direktör, South Yorkshire Forest Partnership

I hela Nordsjöregionen utgör övergivna och förfallna områden ett allt allvarligare hot mot den territoriella sammanhållningen och den ekonomiska konkurrenskraften. De avskräcker från investeringar i områden på tillbakagång, vilket utgör ett hot mot jämlikheten och undergräver den ekonomiska rättvisan mellan Nordsjöregionerna. Orsakerna kan vara marknadsmisslyckanden, en föga flexibel planeringspolitik, befolkningsminskning eller spekulativa investerare med kapitalintresse som har samlat på sig tomma områden som de innehar tills markvärdet stiger.

I det EU-finansierade projektet skapades ett nätverk av projektpartner, tillfälliga användare och nystartade företag, som förespråkade nya sätt att se på återanvändning, bedrev forskning och sammanställde rapporter för att visa var det behövdes politiska förändringar och attitydförändringar. 

I nätverket inledde man diskussioner om olika ämnen relaterade till återanvändning, från fysisk planering till ämnesområden som ekonomi, finans och fast egendom. De idéer diskussionerna utmynnade i offentliggjordes i åtta broschyrer, en för varje arbetspaket samt en övergripande slutrapport.

I SEEDS-projektet granskade man politiken för tillfällig användning och återanvändning av mark och byggnader för att identifiera brister och fundera över hur den skulle kunna anpassas till nya förnyelse- och planeringsstrategier. Detta gav partnerna en klar bild av de problem och möjliga lösningar som fanns.

I pilotprojekt där övergivna utrymmen återanvändes fick småföretag hyra delar av oanvända butiker och använda skyltfönstren i tomma butiker för att undervisa unga lärlingar i hur man skyltar och främjar affärsutvecklingen. De nystartade företagen fick även detaljhandelsutbildning. Erfarenheterna från de tjugo pilotprojekten för tillfällig användning dokumenterades i broschyren Transforming Cities and Landscapes through Temporary Use (Att omvandla städer och landskap genom tillfällig användning).

Katalysatorer för förändring

I projektet behandlades den ekonomiska nedgången, den sociala utslagningen, den bristande anställbarheten samt den restriktiva och dåligt samordnade politiken för fysisk planering, för att visa hur förfallna byggnader och tomma utrymmen kan fungera som katalysatorer för förändring. Man pekade på behovet av en politik som stöder kompetensutveckling och ökar sannolikheten för ekonomisk tillväxt. Dessutom försökte man hitta innovativa kortfristiga markanvändningsstrategier för att visa på fördelarna med tillfällig användning för markägare och exploatörer.

En begreppsram för att utvärdera politiken för övergivna och förfallna områden i städerna togs fram. Denna baserades på sammanställningen av en tvådelad studie, flera fallstudier och en swot-analys som fick partnerna att inse att den utbredda synen på tillfällig användning som en tillfällig åtgärd behövde ändras. I projektet kom man i stället fram till att den tillfälliga användningens potential för fysisk, social och ekonomisk omvandling bör främjas, samtidigt som man bör uppmuntra till en samstämmig politisk hållning på alla geografiska nivåer.

Arbetsgrupper inrättades i varje deltagande land för att ta reda på mer om partnerskap, attityder och frågor om innovation och omvandling. Arbetet utfördes för att visa hur kunskapsluckor kan åtgärdas genom tillfällig användning och återanvändning. Detta bidrog till att lyfta fram behovet av en lämplig gränsöverskridande politik för återanvändning av mark.

Innovation, omvandling och samarbete

Den kortsiktiga innovationens betydelse för långsiktig omvandling var ett annat tema som togs upp. Pilotprojekten, som omfattade fallstudier, workshoppar, seminarier, kunskapsutbyte och besök på plats, syftade till att visa hur tillfällig användning kan förnya städerna genom att föra människor samman och främja kompetens- och affärsutvecklingen samt det lokala ägarskapet. Dessutom hölls sex temaworkshoppar för att främja samarbete mellan olika aktörer i syfte att åstadkomma partnerskap som bygger på förtroende.

Detta ledde till att SEEDS-stadgan för återanvändning sammanställdes och undertecknades. Den innehåller rekommendationer om uppgifter som ska utföras och synsätt som ska främjas för att säkerställa att tillfällig användning och återanvändning får en mer framträdande plats i strategier för planering och utveckling. Stadgan stöds av det forum som främjar partnerskap mellan förespråkare för en samordnad politik för fysisk planering. Dess syfte är att främja god praxis, anpassning av systemet och nya synsätt för att göra kortsiktig återanvändning till ett accepterat inslag i den långsiktiga planeringen och utvecklingen.

Totala investeringar och EU-medel 

De totala investeringarna i projektet ”SEEDS – Stimulating Enterprising Environments for Development and Sustainability” uppgår till 4 669 318 euro med 2 334 659 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Nordsjöregionen” för programperioden 2007–2013.

 

Datum för ansökan

06/09/2018