Rebus: mer energieffektiva byggnader för Europa

Åtta partner från åtta olika länder hjälper lokala myndigheter att förbättra planering, genomförande och övervakning av renoveringar för att göra offentliga byggnader mer energieffektiva. Inom Rebusprojektet arbetar man för att höja medvetenheten och kompetensen på energiområdet bland tjänstemän och övrig personal inom den offentliga sektorn. Ett av målen är att ge lokala myndigheter den kunskap som behövs för att de ska kunna utforma planer för energirenovering av sina offentliga byggnader.

Ytterligare verktyg

 
The REBUS project is making public buildings in eight European countries more energy efficient and creating awareness of this topic among civil servants ©REBUS The REBUS project is making public buildings in eight European countries more energy efficient and creating awareness of this topic among civil servants ©REBUS

" Att hitta sätt att använda mindre energi och spara pengar samtidigt som man tillhandahåller bättre tjänster för medborgarna – det är huvudanledningarna till varför beslutsfattare från åtta europeiska länder har deltagit i Rebus. "

Sergio Gatteschi, projektsamordnare

Planerna innehåller riktlinjer som kan hjälpa lokala myndigheter att

  • höja medvetenheten om potentiella besparingar och effektiv resursanvändning,
  • samla in återkoppling och data om energikrav för offentliga byggnader,
  • välja ut de byggnader som ska renoveras, 
  • utarbeta anbudsutkast för de renoveringarna, som inkluderar grundläggande krav på energieffektivitet, mål och övervakningsåtgärder.

Dessa planer utformas på grundval av tidigare positiva erfarenheter från framgångsrika projekt som samlas in av Rebuskonsortiet och intressenter, personalutbyten och regelbundna virtuella möten. 

Fastställande av god praxis

Projektpartnerna har tagit fram ett utkast till en “sammanhangsanalys” för att förstå befintliga regionala förfaranden för renovering av offentliga byggnader. Med utgångspunkt i befintliga förfaranden identifierades erfarenheter och behov. Analysen användes sedan för att fastställa god praxis som visat sig öka energieffektiviteten i offentliga byggnader. 

Exempelvis fokuserade den ledande partnerregionen Toscana på åtgärden RESHospitals, som syftar till att skapa nollutsläppssjukhus genom att använda förnybara energikällor, använda energi så effektivt som möjligt och följa principer om ekoeffektivitet. Utmärkta resultat när det gäller energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp har uppnåtts på ett antal lokala sjukhus. I Ungern har ett utbildningsprogram för anställda inom offentlig sektor fått goda resultat när det gäller att skapa medvetenhet om behovet av att spara energi.

Handlingsplaner

Projektets slutsteg är att hjälpa de deltagande regionerna att ta fram egna planer som kan leda till förbättringar av politiska instrument. Planerna bygger vidare på lärdomar från Rebusprojektets interregionala åtgärder och i dem fastställs de förändringar som måste göras för att förbättra policyer, tidsplaner för det arbete som måste göras, vem som ska vara involverad i processen samt kostnader för och källor till potentiell finansiering. Vid utarbetandet av sina planer införlivar och anpassar varje region god praxis från andra partnerregioner.

Rebus har spridit god praxis för energieffektivitet genom en intensiv kampanj på sociala medier och genom mer än 30 möten i olika EU-regioner. Dessa åtgärder har ökat intresset för projektet hos hundratals intressenter och offentliga organ, som är angelägna om att förbättra energiprestandan i sina offentliga byggnader.

Totala investeringar och EU-medel 

Den totala investeringen för projektet ”REBUS – Renovation for Energy Efficient Buildings” är 1 701 557 euro, med ett bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden på 1 431 714 euro genom det operativa programmet Interreg Europe för programperioden 2014–2020. Investeringen ingår i prioriteringen ”Koldioxidsnål ekonomi”.

 

Datum för ansökan

22/03/2019