RAISE – Stöd för starkare sociala företag

Inom projektet RAISE samarbetar sex partner från olika regioner i Ungern, Irland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien samt en rådgivande partner från Österrike. Målet är att göra sociala företag mer konkurrenskraftiga. Varje partner tar fram en plan för hur man ska förbättra strategierna för stöd till sociala företag och presenterar den för sina respektive regionala myndigheter.

Ytterligare verktyg

 
Immagine ufficiale del progetto RaiSE ©ACCIÓ Immagine ufficiale del progetto RaiSE ©ACCIÓ

" Det är oerhört svårt för ett socialt företag att bli konkurrenskraftigt. Tack vare projektet RAISE och samarbete mellan regioner kan vi hjälpa sociala företag att konkurrera på den globala marknaden. Partnerregioner och intressenter lär från varandra och utbyter bästa praxis, med slutmålet att ge människor ett bättre liv. "

Paula Santarén, projektledare för RAISE

I det första skedet av projektet anordnades sex projektmöten, studiebesök på sociala företag, tre tematiska workshoppar samt möten med regionala intressentgrupper. Det ledde fram till en mellanregional analys och sex regionala studierapporter, där man kartlägger de sociala företagen i varje region och identifierar hinder för deras tillväxt samt vilka behov dessa har.

Riktlinjer med god praxis i form av de bästa regionala exemplen togs också fram för att användas som underlag till handlingsplanerna. Genomförandet av dessa ska övervakas under projektets andra skede.

En viktig del av EU:s ekonomi

Sociala företag är först och främst till för att uppnå positiva sociala effekter, inte för att gå med vinst. De pengar som tjänas in används i största möjliga utsträckning för att tillgodose sociala behov. Denna typ av företag har erkänts som en drivkraft för social förändring, med stor potential att skapa en inkluderande tillväxt och fler och bättre arbetstillfällen.

Sociala företag utgör omkring 10 % av EU:s ekonomi och anställer över 11 miljoner personer, vilket är 4,5 % av den aktiva befolkningen. Vart fjärde nystartat företag i EU varje år är ett socialt företag.

Kombinationen av sociala och kommersiella aspekter gör det emellertid svårt för dessa företag att konkurrera med konventionella aktörer. På vissa håll i Europa har man genomfört strategier för att stödja sociala företag, men tyvärr är strategierna alltför få och lyckas sällan tillgodose de verkliga behoven. Många sociala företag skulle vilja ha mer stöd från offentliga myndigheter.

Samarbetspräglad inlärning

Genom samarbete och utbyte av kunskaper och expertis vid mötena och studiebesöken inom RAISE har partnerna fått en chans att lära sig av varandra och se exempel på god praxis som redan har genomförts i olika regioner. Mellanregionala tematiska workshoppar har använts för att ytterligare stärka denna dimension av projektet. Vid workshopparna tog man upp frågor såsom kompetenshöjande insatser för marknadstillträde, tillträde till offentliga upphandlingar och internationalisering. Vid möten med regionala intressenter deltog andra aktörer.

Man tog fram regionala studierapporter för Centrala Ungern, de irländska regionerna Border, Midlands och West, Emilia-Romagna i Italien, Katalonien i Spanien, Östra Mellansverige samt sydvästra Skottland. Den mellanregionala analysen gjordes av en rådgivande partner.

Utförlig information om god praxis offentliggörs på webbplatsen för RAISE. Här följer några exempel: Clann Credo, en irländsk långivare för samhällsorganisationer som skapar sociala fördelar; konsulttjänsten Aracoop Internacional som drivs av Kataloniens byrå för företagens konkurrenskraft för att hjälpa sociala företag expandera internationellt; en husvagn för samråd som reser runt i Sverige för att fånga upp idéer som kan hjälpa samhällen att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar på landsbygden.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”RAISE: enhancing social enterprises competitiveness through improved business support policies” uppgår till 1 493 565 euro, med 1 253 122 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg Europa för programperioden 2014–2020. Investeringen faller under prioriteringen ”Små och medelstora företags konkurrenskraft”.

Datum för ansökan

10/04/2019