VälTel: Partnerskap skapar smarta lösningar för hälso- och sjukvården på landsbygden i Sverige och Norge

När ledarna inom hälso- och sjukvårdssektorn i Jämtland Härjedalen, Sverige och Trøndelag, Norge stod inför utmaningen med en utspridd och åldrande befolkning, vände de sig till lokala företag för att utveckla och testa ny teknik för välfärden. Projektet VälTel har lett till innovativ utveckling inom den lokala hälso- och sjukvården och skapat ett värdefullt gräns- och sektorsöverskridande samarbete med många fördelar för folkhälsan.

Ytterligare verktyg

 
The VälTel project developed technological solutions to care for an ageing population in Sweden and Norway. ©Creative Commons The VälTel project developed technological solutions to care for an ageing population in Sweden and Norway. ©Creative Commons

" Projektet har visat hur viktigt det är med samproduktionsmetoder mellan olika partner, såsom deltagare från näringslivet och hälso- och sjukvården. Det värdefulla gränsöverskridande samarbetet har fortsatt att växa även efter att projektet avslutats. "

Göran Larsson, forsknings- och utbildningschef, Region Jämtland Härjedalen, Sverige; och Bodil Landstad, forskningschef, Helse Nord-Trøndelag, Norge

Den demografiska förändringen med en åldrande befolkning har gått särskilt långt i norra Sverige och Norge, där många människor bor långt från närmsta sjukvårdsinrättning. Med en stor andel äldre i befolkningen jämfört med andra industrialiserade länder behöver myndigheterna i de två regionerna ny teknik och nya arbetssätt för att hantera de komplexa utmaningarna med hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen.

För att hantera detta bjöd konsortiet VälTel in företag till att utveckla, testa och utvärdera nymodigheter i hälso- och sjukvården på offentliga och privata sjukhus, på vårdcentraler och vid vård i hemmet. Många av de testade produkterna har omvandlats till marknadsmässiga lösningar, tjänster eller vetenskapliga publikationer.

Mobil röntgenbil

Dussintals nymodigheter testades, inom ramen för tre breda frågor: mobila och decentraliserade hälso- och sjukvårdslösningar, säkra hem samt tillhandahållande av akuthjälp i glesbygdsområden.

Här ingick en utvärdering av sensorer från sakernas internet för att övervaka sjukdomsrelaterade parametrar och livsstilsfaktorer vid vård i hemmet, och utveckling av en mobil röntgenenhet i en specialanpassad bil som kan leverera tjänster till skröpliga äldre bosatta i avlägsna områden. Båda dessa innovationer har börjat användas av de lokala myndigheterna efter en framgångsrik testfas.

I projektet testade man också kommersiellt tillgängliga GPS-klockor för att bedöma deras potential att skydda dementa patienter. Testet av en ultraljudsapparat i fickformat, som kan upptäcka misstänkt hjärtsvikt och ge patienterna remiss till specialistvård, har blivit omskrivet i flera vetenskapliga publikationer.

Fördelar för allmänheten

Andra tester gällde bl.a. digitala sängvakter, användning av robotar för läkemedelsutdelning och skapandet av en virtuell akutmottagning för primärvård, som gör det möjligt för en enda allmänläkare att tjänstgöra på flera avlägset belägna vårdcentraler med hjälp av enheter och kameror från sakernas internet.

Även om alla tester inte lyckades, har de alla varit lärorika för både den offentliga sektorn och industrin. Det har uppstått flera indirekta effekter, t.ex. att det inrättats ett e-hälsocenter i Östersund i Sverige och en innovationsklinik vid Levangers sjukhus i Norge.

Därutöver har det tecknats ett formellt avtal mellan FoU-enheterna vid Region Jämtland Härjedalen i Sverige och Helse Nord-Trøndelag i Norge rörande samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och innovation inom hälso- och sjukvård.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Välfärdsteknologiska TestLabs” uppgår till 2 998 596 euro, med 938 204 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg Sverige-Norge för programperioden 2014–2020. Investeringen hamnar under prioriteringsområdet ”Öka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag och organisationer”.

Datum för ansökan

19/09/2020