Långvarigt samarbete mellan småföretag i Nordsjöregionen

I projektet Lean Landing For Micro SMEs främjas ett nyskapande och bestående samarbete mellan mikroföretag, företagsinkubatorer, kunskapsinstitutioner och offentliga finansiärer av företagsutveckling i sex länder i Nordsjöregionen. Detta görs genom att man utvecklar ett koncept för att skapa vinstökande kunskapssamarbeten.

Ytterligare verktyg

 
Lean Landing for Micro SMEs project logo ©Vaeksthus Sjaelland Lean Landing for Micro SMEs project logo ©Vaeksthus Sjaelland

" Mikroföretag och små och medelstora företag har begränsade resurser, och därför behöver de marknadsvalidera sina produkter och tjänster så snart de vill ta sig utomlands. Det bästa sättet att göra detta är att snabbt inleda en dialog med potentiella kunder eller partnerskap på de nya marknaderna, och inte slösa tid på marknadsanalyser och annan planeringsverksamhet, som många mikroföretag och små och medelstora företag normalt gör. Alltså har vi utformat en lean landing-process där de små och medelstora företag som går med i projektet får hjälp genom att vi underlättar potentiella kund- och partnerskapsmöten. "

Søren Berg Jørgensen, projektledare för Lean Landing For Micro SMEs

Genom Lean Landing For Micro SMEs har det upprättats ett omfattande nätverk av företagsinkubatorer i de sex deltagarländerna (Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien) som jobbar tillsammans för att utveckla partnerskapets koncept och program. Konceptet ska erbjudas till 250 mikroföretag som är verksamma inom inkubatorerna.

Företagsutbyten mellan inkubatorerna kommer att hjälpa till att främja partnerskap, såväl företagen emellan som mellan företagen och kunskaps- och företagsutvecklingsinstitutioner.

Nödvändigt stöd för framtida konkurrenskraft

Det är få småföretag i Nordsjöregionen som sysslar med annan gränsöverskridande samarbetsverksamhet än export, och långvarig framgångsrik export bland sådana företag är sällsynt. Av de småföretag som just nu inte håller på med internationell verksamhet är det dessutom mycket få som planerar att börja med det. Stödet för internationella partnerskap bland småföretagen är därför avgörande för den framtida konkurrenskraften i regionen.

För att bekämpa detta utvecklar partnerna nu ett nätverk för företagsutbyte och ett utkast till program, tillsammans med en genomförandeplan för varje partnerland baserad på företagsutvecklingsmetoden Lean Start-up. Denna metod är inriktad på att förkorta produktutvecklingscyklerna och minska marknadsriskerna och behovet av stora belopp i startfinansiering.

Genom att företagsinkubatorer och företagsutvecklingsorgan tillsammans skapar ett innovativt koncept, bör de deltagande företagen kunna bilda meningsfulla partnerskap med kunskapsutbyte, lyckas med sitt internationaliseringsarbete och få tillgång till nya marknader. Företagen hamnar då i sin tur i ett bättre läge för att syssla med forskning, utveckling och innovation, skapa nya produkter och öka vinsterna.

Att få in mikroföretag i partnerskap och på nya marknader

Målet är att få in 160 mikroföretag i partnerskap och på nya marknader genom samarbete som grundar sig på Lean Start-up-metodiken. Det nätverk som skapas genom projektet ska vara hållbart på lång sikt, och partnerna hoppas att det kommer att omfatta 12 EU-länder år 2020.

Ett annat syfte är att få 60 företag och åtta forskningsinstitutioner att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala forskningsprojekt. Partnerna hoppas också att kunna ha informerat 500 organisationer om nya affärslösningar vid projektets slut, med målet att få 180 stycken att börja med sådana lösningar.

Resultaten kommer att göras offentligt tillgängliga och spridas genom att omsättas i ett utkast och via ett evenemang för nätverkande och kunskapsutbyte för inkubatorer och politiska beslutsfattare från hela EU.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Lean Landing For Micro SMEs” uppgår till 3 620 774 euro med 1 706 258 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Nordsjöregionen” för programperioden 2014–2020.

Datum för ansökan

11/02/2019