Satsningar på fossilfria transportlösningar kring den svensk-norska gränsen

Kommuner och företag kring Sveriges och Norges sydligaste gräns håller på att byta ut sina fossildrivna fordon mot renare och grönare alternativ tack vare projektet ”Hela gröna vägen”. Kommunalförbundet Fyrbodal har gjort gemensam sak i detta initiativ, där diesel- och bensinfordon undan för undan byts ut mot sådana som går på el, biogas eller vätgas. Projektet har bidragit stort till att utöka nätet av laddnings- och tankningsställen.

Ytterligare verktyg

 
The Entire Green Road project has encouraged municipalities and businesses in the Sweden-Norway border area to use cleaner transport. ©Creative Commons The Entire Green Road project has encouraged municipalities and businesses in the Sweden-Norway border area to use cleaner transport. ©Creative Commons

" Att fler väljer cykeln istället för bilen är en bra klimatåtgärd. Genom Hela gröna vägen har det blivit möjligt för fler att provköra elcyklar. Det är nu t.ex. en del bibliotek i Norge som erbjuder lån av elcyklar genom ett lånekortssystem. "

Annica Westerlund, ansvarig vid förvaltande myndighet, Interreg Sverige-Norge

Det finns en stark politisk grund för projektet, då de 39 kommunerna i denna gränsregion har åtagit sig att ha fossilfria fordonsparker senast 2030. Utöver att köpa in nya och grönare modeller väljer en del av kommunerna också fossilfria alternativ när de upphandlar transporttjänster från den privata sektorn. Något som i sin tur uppmuntrar dessa leverantörer att bli gröna.

Grön infrastruktur

Genom Hela gröna vägen har den kommunala sektorn kunnat bygga upp sin kapacitet. Omställningen till gröna transportlösningar går fint; i de 14 kommuner som utgör kommunalförbundet Fyrbodal är t.ex. redan en tredjedel av fordonen fossilfria, och mer ska det bli.

För att göra omställningen fullständig håller ett nät av laddningsstationer på att byggas ut i snabb takt. Åtskilliga näringslivsaktörer etablerar sig och satsar hårt för att tillgodose den nya efterfrågan. Gränsregionen har nu över 1 300 laddningsställen tillgängliga för allmänheten, plus fem biogasstationer. Femton biogastunnor finns tillgängliga i tolv av gränsregionens kommuner.

Provkörningar

Det lokala näringslivet satsar på fossilfria firmabilar och arbetsfordon, och tillhandahåller laddningsplatser till sina kunder och personal. Genom Hela gröna vägen har folk kunnat provköra el- och biogasdrivna bilar och elcyklar. Omkring 1 000 provkörningar gjordes medan projektet höll på.

Genom projektet har folk också kunnat låna elcyklar från sina lokala bibliotek. Minst 500 personer var med i systemet och lånade cykel i en vecka åt gången. I ett annat initiativ för att uppmuntra förändring fick 60 norska företag och kommuner låna ett antal fossilfria tunga arbetsfordon, t.ex. grävmaskiner, hjullastare och lastbilar.

De medvetandehöjande aktiviteterna var centrala i projektet, som i hög grad nådde ut till lokalbefolkningen genom sociala medier och artiklar som publicerades i lokal, regional och nationell press. Tack vare insatserna i projektet väljer nu fler människor och organisationer i gränsregionen fossilfria transportlösningar. Totalt beräknas det finnas omkring 16 000 el- eller biogasdrivna fordon på de lokala vägarna. 

Ett nytt projekt, med namnet ”Fossilfri gränsregion”, inleddes i januari 2019 och kommer att bygga vidare på den grund som lades av Hela gröna vägen.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Hela gröna vägen – fossilfri gränsregion 2030” uppgår till 1 702 000 euro, med 348 500 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg VA Sverige-Norge för programperioden 2014–2020. Investeringen ligger under prioriteringen ”Koldioxidsnål ekonomi”.

 

Datum för ansökan

08/01/2020