Nu byggs en bättre färjeterminal på Gotland

Genom att flytta bort godsterminalen från passagerarterminalen har Visby hamn på Gotland förbättrat säkerheten och effektiviteten.

Ytterligare verktyg

 
The Godsterminal in the port of Visby, Sweden. ©Region Gotland / Peter Daun (2019) The Godsterminal in the port of Visby, Sweden. ©Region Gotland / Peter Daun (2019)

" Vi fick en ny, modern godsterminal och förbättrad tillgänglighet. Sammantaget har projektet gjort Visby hamn rustad för framtiden och befäst den som Gotlands viktigaste hamn mot världen och fastlandet. "

Mats Eriksson, hamnchef för Visby hamn

För Gotland är det nödvändigt att ha ett modernt och välfungerande transportsystem för att kunna utveckla en hållbar regional ekonomi. Något som är centralt i detta är öns färjeterminal i Visby hamn, dit över 1,6 miljoner passagerare anländer varje år och som inkommande gods huvudsakligen kommer till. Färjeterminalen är regionens viktigaste förbindelse med fastlandet, då över 740 000 kvadratmeter gods kommer in den vägen. 

När nu terminalerna har en så viktig funktion är det avgörande att de har den moderna infrastruktur som behövs för att transporten av både varor och människor ska gå effektivt och säkert. Just detta var avsikten med detta EU-finansierade projekt.

Fullständig renovering 

Före detta projekt gav hamnområdet upphov till säkerhets- och miljörisker på grund av det sätt det var anordnat logistiskt. När t.ex. lastbilar levererade förnödenheter till färjorna eller transporterade last, var de tvungna att korsa passagerartrafikens område. 

För att höja säkerheten och göra hamnen mer estetiskt tilltalande gjordes i projektet en samordning av fullständig renovering av området och modernisering av dess infrastruktur. Centralt i det arbetet var att flytta på hamnens godsterminal så att den angränsade till säkerhetsområdet. På så sätt kan lastbilarna köra direkt från fartygen till säkerhetsprövningen utan att behöva åka genom passagerarfärjeområdet. Dessutom lagras nu godscontainrar och avfallsmaterial precis utanför ISPS-området istället för att hållas nära passagerarterminalen.

En mer njutbar upplevelse

Genom att lastbilstrafiken nu leds bort från färjeanläggningarna kan passagerarna åtnjuta renare luft, säkrare genomkörning och över huvud taget en mer njutbar upplevelse.

 

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Hamnserviceterminal (Gods terminal) – för bättre tillgänglighet för människor, varor och tjänster samt bättre logistik i entrén till världsarvet Visby stad” är 4 310 898 euro, med 163 291 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det operativa programmet ”Småland och öarna” för programperioden 2007–2013.