Ömsesidigt lärande för ett grönare subventionerat boende

I projektet Social Green, med partner från Kroatien, Estland, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige, håller man på att förbättra de regionalpolitiska instrumenten för att få ner utsläppen av växthusgaser från de subventionerade boendena och bekämpa energifattigdom. Man har startat en interregional samarbets- och studieprocess för att identifiera, dela och överföra metoder för att utforma och genomföra grön politik för subventionerat boende. Det handlar både om att bygga nya bostäder och bygga om de befintliga.

Ytterligare verktyg

 
Social housing in Alba Iulia, Romania ©Dana Maria Naghiu, 2018 Social housing in Alba Iulia, Romania ©Dana Maria Naghiu, 2018

" ”De aktiviteter som utförts tack vare Social Green utgör en viktig kapacitetsuppbyggnadsmekanism för vår institution. De insikter vi fått genom att samverka med fem andra EU-regioner, med en koldioxidsnål ekonomi som gemensam utmaning, ger värdefulla lärdomar och ökade praktiska kunskaper om hur man gör subventionerade bostäder gröna. Vi anser att den här typen av interregionalt lärande ger ett betydande mervärde till utformningen av vår politik och till vår genomförandeverksamhet, däribland förvaltningen av strukturfonderna.” "

Ester Silva, vice ordförande för regionen Nortes samordnings- och utvecklingskommission, Portugal

Social Green är uppdelat i två faser, med den interregionala inlärningsprocessen i fas ett. Detta omfattar studiebesök, workshoppar om god praxis, möten med lokala intressenter och evenemang för spridning. Inom processen gör de deltagande regionerna upp självbedömningsrapporter, guider till god praxis och planer för regionala myndigheter.

Fas två innebär att man övervakar genomförandet av planerna och främjar de lokala och regionala partnernas fortsatta lärande och resultat.

Potential för utsläppsminskning

Byggnader står för 40 % av Europas energiförbrukning och omkring 36 % av dess koldioxidutsläpp. Att göra sektorn för subventionerat boende grön, däribland genom att påskynda energirelaterade ombyggnader, kan vara viktigt för att uppnå EU:s koldioxidutsläppsmål.

Genom Social Green vill man förbättra uppfattningen om vad gröna ingripanden i sektorn kan betyda, särskilt sett till hur de påverkar energifattigdomen, för att kunna identifiera lämpliga åtgärder för energieffektivitet och förnybar energi. Dessa åtgärder kan införas i EU:s regionalpolitiska instrument, där varje partner riktar in sig på ett instrument som är tillämpbart på deras region.

Hinder mot att göra subventionerade boenden gröna har diskuterats inom projektkonsortiet och med lokala intressentgrupper, både allmänt och sett till särskilda politiska instrument. Detaljer om de exempel man hittat har publicerats i två tekniska artiklar, en populärartikel och en politisk rekommendationsrapport.

Partnerna har påpekat åtgärder som ska finnas med i planerna, varav några som helt enkelt handlar om kunskapsförmedling och andra som kräver anpassning till lokala förhållanden. Dessa åtgärder har potential att sätta fart på energiombyggnaden av subventionerade boenden och förbättra hyresgästernas livskvalitet, utan att det blir någon extra ekonomisk belastning, något som hjälper människor som lever i eller riskerar energifattigdom.

God praxis

Att identifiera och utbyta god praxis har gett partnerna tillfälle att reflektera över fall från sina egna regioner och att lära av andra. Genom studiebesök på platser i länder som Kroatien, Estland och Rumänien kunde de observera hur sådan praxis användes, vilket gjorde att kunskaper överfördes både mellan partnerna och till lokala intressenter.

Varje partner har föreslagit minst fyra praktiska metoder att utvärdera inom konsortiet. Information om 13 av dem har offentliggjorts på projektets webbplats.
Ett exempel är Sõpruse 202 från Tallinn, Estland, där man använder ett innovativt system för att finansiera ombyggnader som minskar energiförbrukningen med 60 % utan merkostnader för de boende. Ett annat är en energiombyggnad av en tätbefolkad stadsdel i Porto i Portugal, som är drabbad av många sociala problem; där har nu livskvaliteten förbättrats för omkring 7 500 personer. Ett tredje är att det skapats tre nya kvarter med resurseffektiva subventionerade bostäder i Alba Iulia i Rumänien. Detta är för personer som förlorade sina hem under den postkommunistiska övergången, då egendom som beslagtogs under kommunistregimen återlämnades till de tidigare ägarna.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Social Green – Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector” uppgår till 1 188 765 euro, med 998 532 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”INTERREG EUROPA” för programperioden 2014–2020. Investeringen ligger under prioriteringen ”Koldioxidsnål ekonomi”.

 

Datum för ansökan

22/05/2019