Ett bättre liv för Östersjöregionens äldre befolkning

I BaltSe@nioR föresatte man sig att hantera den samhällsmässiga utmaningen med åldrande befolkningar i Östersjöregionen och bristen på innovativa, smarta designlösningar för möbler och inredning som var anpassade efter deras behov. I projektet använde man sig av både efterfrågan och marknadspotentialen för dessa lösningar för att uppmuntra den regionala tillverkningsindustrin att engagera sig.

Ytterligare verktyg

 
The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age  ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age

" Vi tror starkt på att det erkännande vi får för vårt projekts verksamhet avsevärt ökar medvetenheten och påverkar inställningen till den äldre befolkningen – inte bara bland möbelföretag som vår målgrupp, utan det når mycket längre, till slutanvändarna – och dem som tar hand om dem; journalister, inredningsarkitekter och även myndigheter och politiker, så att vi steg för steg gör EU till en bättre och vänligare plats för äldre. Det var en stor ära för hela teamet bakom BaltSe@nioR , som gav oss ytterligare motivation att arbeta ännu hårdare. "

Dr Beata Fabisiak, projektsamordnare för BaltSe@nioR

I projektet, som samordnades av institutionen för träteknik vid Poznan University of Life Science i Polen, kombinerades expertis från områdena möbler och design med informationsteknik och robotteknik, och med program och databaser från nio länder i Östersjöregionen. 

Det gav regionens tillverkningsindustri nya viktiga utsikter, genom att man integrerade ny teknik i modern möbelproduktion. Samtidigt utvecklade man nya verktyg för att förbättra de äldres livskvalitet.

Modern teknik integrerad med traditionell design

För att underlätta den här typen av produktutveckling, skapade man i projektet en prototyp av en 3D-utskriven äldredräkt som gör det möjligt för användarna att uppleva de fysiska begränsningarna hos en åldrande kropp. Den här typen av empatisk förståelse och erkännande av de problem som äldre upplever i sina egna hem syftade till att få tillverkningsföretag att introducera nya idéer och produkter.

Förutom äldredräkten utvecklade man i projektet prototyper till en smart stol som uppmanar användaren att utöva mer fysisk aktivitet medan man sitter, genom interaktiva datorspel kopplade till sensorer i stolen. Annat som tagits fram är bl.a. en golvlist med ett inbyggt fallavkänningssystem, en spegel som visar personliga meddelanden om väderförhållanden eller dagens planer, samt 3D-utskrivna möbelhandtag som kan anpassas efter formen på den äldre personens grepp. Projektmedlemmar anpassade en befintlig polsk fåtöljdesign från 1960-talet till nutida äldres behov. Dessa skräddarsydda prototyper representerar möjligheten att integrera modern teknik med traditionell möbeldesign och har fungerat som en inspirerande fallstudie för att uppmuntra företag till innovation.

Genom att göra detta uppmuntrade man i projektet företag i Östersjöregionen att öka sin konkurrenskraft, sin innovationsnivå och sin andel på en outnyttjad marknad. Samtidigt tog man i projektet sig an behovet av förbättrad livskvalitet i hemmet för regionens äldre befolkning.

Ett virtuellt bibliotek, tillgängligt för alla

I BaltSe@nioR skapade man ett virtuellt bibliotek med kunskap om regionens äldre medborgare. I biblioteket visas resultatet av de metoder och designverktyg som tagits fram. En gratis version av äldredräkten som kan laddas ner och skrivas ut i 3D finns tillgänglig för alla intresserade parter och tillverkare. Företag kan använda sig av biblioteket för att förvissa sig om vilka behov som finns hos äldre i ett visst land, anpassa sitt erbjudande och lättare komma in på utländska marknader.

Ungefär 90 miljoner äldre personer bor i Europa, vilket utgör 18 % av dess totala befolkning. År 2030 förväntas den siffran ha ökat till 24 %. Trots den samhällsmässiga utmaningen med en åldrande befolkning, möts inte de äldres behov i tillräcklig utsträckning av tillverkare av möbler och hemutrustning. 

För att genomföra sina målsättningar litade man i projektet till Tyskland och Polens positioner som två av världens viktigaste och största möbelproducenter och exportörer. Man uppnådde stor synlighet med sina insatser och produkter på mässor som Stockholm Furniture & Light Fair och möbelmässan i Milano. Projektets resultat presenterades för europeiska beslutsfattare och dess internationella erkännande stärktes därmed.

Videos

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”BaltSe@nioR: Innovativa lösningar för att stödja företag i Östersjöregionen i produktutveckling i syfte att öka bekvämligheten och säkerheten för äldre personer som bor hemma” är 2 400 000 euro, varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 1 700 000 euro via det operativa programmet ”Interreg Östersjöregionen” för programperioden 2014–2020. Investeringen hamnar under prioriteringsområdet ”Jobb, tillväxt och investeringar”.

 

Datum för ansökan

26/07/2019