Nordiskt resurscenter främjar samiska språk

Sametingen i Sverige, Finland och Norge har gått samman genom projektet Giellagáldu för att skydda, främja och stärka användningen av samiska, regionens inhemska språk. För att uppnå detta mål har projektet gett stöd till utvecklingen av det nordiska resurscentret för samiska, Sámi Giellagáldu. Som professionell expertgrupp är centrets uppgift att skapa ny terminologi och standardiseringar för samiska. Gruppen ger råd om användningen av namn och erbjuder konsulttjänster till samiska språkanvändare.

Ytterligare verktyg

 
The Sámi parliaments in Sweden, Finland and Norway collaborated on the Giellagáldu project to establish the Nordic Resource Centre for Sámi languages ©Giellagáldu The Sámi parliaments in Sweden, Finland and Norway collaborated on the Giellagáldu project to establish the Nordic Resource Centre for Sámi languages ©Giellagáldu

" I projektet Giellagáldu har vi lyckats utveckla välbehövlig ny terminologi och standardiseringar för sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska samt språksamarbete över statsgränserna. "

Marko Marjomaa, projektledare

Resurscentret och sametingen stöder de samiska språken på ett sätt som tillgodoser enskilda behov, utmaningar och resurser hos varje språkgrupp. Det gränsöverskridande språksamarbete som har uppkommit genom detta initiativ speglar det faktum att det samiska folket är utspritt i flera europeiska länder.

Specialiserad personal

Centret sysselsätter nio språkexperter som tillhandahåller djupgående kunskap om ett antal samiska språk: två experter på sydsamiska, som talas i Sverige och Norge; två experter på lulesamiska, som talas i Sverige och Norge; tre experter på nordsamiska, som talas i Finland, Sverige och Norge; en expert på enaresamiska, som talas i Finland; och en expert på skoltsamiska, som talas i Finland och Ryssland.

Dessa språkexperter ansvarar för att utföra praktiskt språkarbete och hantera problem som uppstår i samband med de språk de jobbar med. Projektet har levererat den första konsultationstjänsten i realtid avsedd för användare av de olika samiska språken.

Nya ord och verktyg

I projektet Giellagáldu har man arbetat med ett antal språkmål, däribland att utveckla fler än 4 000 nya ord och skapa cirka 360 standardiseringar för sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Under projektet blev ortografin för umesamiska officiellt godkänd.

I projektet gick centret för samisk språkteknik vid universitetet i Tromsö, Giellatekno, ihop med Divvun-gruppen, som producerar språkinlärningsteknik för samiska. De säkerställde att standardiseringarna och den nya terminologin införlivades i praktiska språkverktyg som korrektursystem, stavningskontrollprogram, webbordlistor och maskinöversättningsprogram. Dessa resurser finns tillgängliga utan kostnad för användarna.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet Giellagáldu uppgår till 1 846 199 euro, med 922 439 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg VA Nord för programperioden 2014–2020.