Förbättrad internationell entreprenörsutbildning i mellersta Östersjöregionen

Projektet Central Baltic Student Enterprises without Borders (CBEwB) har bidragit till att förbättra den internationella entreprenörskapsutbildningen i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Totalt deltog 480 elever från 55 skolor i innovationsläger där de genererade idéer som ledde till att 78 gränsöverskridande företag bildades. Eleverna drev företagen och sålde sina produkter på mässor i alla fyra deltagande länderna.

Ytterligare verktyg

 
An international group of students working on a business idea for the CBEwB project. ©Junior Achievement Eesti SA (2017) An international group of students working on a business idea for the CBEwB project. ©Junior Achievement Eesti SA (2017)

" Eleverna uppskattade sina erfarenheter mycket. De lärde sig att kommunicera på distans, fick nya vänner och vann insikt i värdet av internationella arbetslag. Lärarnas främsta fördel var att det inrättades ett välfungerande nätverk i mellersta Östersjöregionen. "

Epp Vodja, utvecklingschef, JA Estonia

Varje år inleddes processen med ett innovationsläger där eleverna lärde känna varandra, identifierade affärsidéer, startade företag och fördelade uppgifter. De diskuterade affärsfrågor online och träffades en andra gång för att förfina sina idéer och arbeta med kreativa simuleringar.

Lärarna utbildades i entreprenörsutbildning vid tre tillfällen om året, där de hade möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, förvärva färdigheter och underlätta processen så att de bara behövde ingripa vid behov. En lärarhandledning för att skapa och arbeta med internationella elevgrupper sammanställdes och gjordes tillgänglig i 42 europeiska länder.

Efter att rapporter om företagen utarbetats presenterades resultaten vid årliga konferenser, och processen analyserades och förbättrades. Projektet avslutades med en slutkonferens.

Ökad konkurrenskraft

Ungdomar i mellersta Östersjöregionen får ofta lära sig att se sin karriärväg utifrån potentiella arbetstagares perspektiv snarare än utifrån arbetsgivarnas perspektiv. Detta leder till att de inte utvecklar någon entreprenörsanda, vilket i sin tur leder till minskad konkurrenskraft.

En företagsam yngre generation bör bidra till att skapa arbetstillfällen. Särskilt när det gäller Estland och Lettland kan främjandet av entreprenörskap bland unga uppmuntra dem att starta företag i sina hemländer i stället för att resa utomlands.

CBEwB försökte främja entreprenörskap genom att förse deltagarna med verktyg för att åstadkomma innovation, ta ansvar och hjälpa andra. Projektet breddade deras horisont genom att låta dem pröva på internationella affärer.

Eftersom de flesta initiativ som gör det möjligt för elever att starta företag antingen är helt nationella eller har lärare i spetsen, var projektets utveckling av internationella, elevledda företag något innovativt. Till en början var målet att etablera 50 företag på tre år, men intresset var så stort att denna siffra överskreds med råge.

Nya färdigheter

CBEwB förbättrade elevernas färdigheter vad gäller lagarbete, problemlösning och kommunikationsförmåga och visade på vikten av internationell affärsverksamhet och behovet av att ta hänsyn till, och dra nytta av, kulturella skillnader. Att arbeta med människor som de sällan såg innebar också att eleverna behövde planera mycket, särskilt när det gällde omfördelningen av arbete i händelse av exempelvis sjukdom.

Lärarna förbättrade sin förmåga att leda internationella grupper och samarbeta med sina kollegor från andra områden. Både lärare och elever arbetade med affärsvolontärer som gav råd. Partnerna byggde ett starkt nätverk för framtida projekt, där några kan involvera organisationer från andra länder.

Effekterna av CBEwB kommer att få bred spridning. Lärarna använder den kunskap de har förvärvat med andra elever än de direkta deltagarna och delar med sig av den till sina kollegor. Projektets utbildningsmaterial kommer att förbli relevant och kan ändras för att tillgodose behoven hos olika användare.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Central Baltic Student Enterprises without Borders” uppgår till 1 567 377 euro, med 1 260 171 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Interreg V-A Finland–Estland–Lettland–Sverige (mellersta Östersjön)” för programperioden 2014–2020. Investeringen ingår i prioriteringen ”Konkurrenskraftig ekonomi”.

Datum för ansökan

01/06/2021