Gränsöverskridande samarbete gör att storskaliga forskningsanläggningar påverkar mer

Ett dansk-svensk-norskt samarbete har gjort det enklare för EU-forskare och forskare från länder utanför EU att bedriva forskning på högteknologiska anläggningar nära den dansk-svenska gränsen och därigenom öka regionens vetenskapliga styrka. Synkrotronljusanläggningen MAX IV och neutronanläggningen ESS ligger i Lund, medan DMSC (Data Management och Software Center) har placerats i Köpenhamn. Projektet ESS & MAX IV:Cross Border Science and Society har finansierat experiment, minskat gränshindren för forskare i Danmark och Sverige och skapat starka band mellan näringslivet och forskarvärlden.

Ytterligare verktyg

 
MAX IV research facility ©Eskil Mårtensson MAX IV research facility ©Eskil Mårtensson

" ”Det här projektet har många fördelar. Vi har ökat vår kunskap och vidgat våra nätverk och har lärt oss mycket om vad som händer vid de andra universiteten på ett sätt som vi aldrig skulle ha gjort annars. Folk på Lunds universitet som inte är direkt inblandade har också lärt sig nya saker eftersom de hör talas om vad vi gör.” "

Kajsa Paulsson, samordnare på Lunds universitet för delprojektet MAX4ESSFUN under ESS & MAX IV

Projektet kom till för att stödja innovativ forskning (MAX4ESSFUN) i regionen, förbättra regelverksaspekterna vid gränsöverskridande arbete, främja Öresundsregionen som nav för material- och biovetenskap, skapa affärsmöjligheter för leverantörer i regionen, till exempel komponenttillverkare, och för att locka internationella talanger till regionen.

Nästan 200 forskningsprojekt har godkänts och det nordiska forskningssamarbetet har ökat. Projektet har bidragit med förenklade regler och praktisk hjälp för att locka forskare att arbeta på anläggningarna. Projektet har också främjat kunskapsdelning och kommersialisering av forskningsresultaten.

Ta tillvara alla möjligheter

MAX IV öppnade i juni 2016. ESS ska vara färdigt i slutet av 2019 och fullt fungerande 2023. Anläggningens avancerade utrustning gör det möjligt för forskare att studera material på mikronivå. Det är användbart för många områden inom bio- och materialvetenskap, som medicin eller nanoteknik.

Projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society startades för att öka unga forskares färdigheter i tekniker som används vid anläggningarna och för att både näringslivet och samhället ska kunna dra nytta av arbetet på anläggningarna. I projektet ingick 27 forsknings- och branschorganisationer, tillsammans med regionala och nationella myndigheter, från Danmark, Sverige och Norge.

Projektet har förbättrat forskningen i Norden och har stärkt samarbetet mellan näringslivet och forskarvärlden. Via informationsmöten med lokala företag, teknikverkstäder och studiebesök har man delat med sig av sin kunskap. Genom att bygga nätverk och delta i internationella konferenser och presentera dokument om regionens vetenskapsindustrier kunde man öka intresset för regionen, som 2017 för första gången arrangerade den årligen återkommande konferensen Nordic Life Science Days.

Överträffade mål

Projektet har överträffat många av sina mål. I delprojektet MAX4ESSFUN har man till exempel finansierat 194 gränsöverskridande forskningsprojekt för unga forskare – 19 mer än planerat – eftersom kostnaderna var lägre och intresset större än förväntat.

Projektets partner föreslog också lösningar på gränshinder, som till exempel skillnader i danska och svenska beskattnings- och anställningsregler. Deras råd ledde till en ny lag, Lex-ESS, som gör det möjligt för forskare från länder utanför EU att bo i Danmark samtidigt som de arbetar i Sverige. De besökande forskarna har också fått praktiskt stöd, bland annat hjälp för familjemedlemmar att hitta arbete i regionen.

Projektdeltagarna fortsätter sitt arbete genom att dela kunskap, avlägsna hinder för gränsöverskridande arbete och främja regionala styrkor som stöds av MAX IV och ESS.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”ESS and MAX IV – cross-border science and society” uppgår till 17 940 953 euro, med 8 970 470 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Interreg V-A Sverige-Danmark-Norge” för programperioden 2014–2020. Investeringen hamnar under prioriteringsområdet ”Forskning och innovation”.

Datum för ansökan

12/10/2018