EnviSuM: säkerställer en renare sjöfartsbransch i Östersjön

Att minska föroreningarna från sjöfarten i Östersjöregionen var syftet med det EU-finansierade projektet Environmental Impact of Low Emission Shipping: Measurements and Modelling Strategies (EnviSuM). Genom det fick beslutsfattare och myndigheter verktyg och rekommendationer för att ta fram bättre miljöregelverk.

Ytterligare verktyg

 
Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs

" ”För länderna vid Östersjön uppskattar man att mellan 500 och 1 000 för tidiga dödsfall har kunnat förhindras varje år genom EnviSUM-projektet. Dessutom har ett stort antal ej dödliga fall av hjärtinfarkt och stroke förebyggts.” "

Lars Barregård, professor på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin vid Göteborgs universitet

Forskningsinstitut, städer och företag från sju länder – Sverige, Estland, Finland, Norge, Polen, Tyskland och Danmark – samarbetade för att ta fram alternativa, hållbara lösningar som inte lägger orimliga anpassningskostnader på sjöfartsbranschen. Samtidigt tittade de på hur man kunde minska branschens påverkan på miljön och människors hälsa.

Från denna forskning sammanställdes en uppsättning beprövad och analyserad bästa praxis för luftkvalitetsmätningar. De involverade parterna delade och förbättrade den, till nytta för alla länderna i Östersjöregionen i deras arbete för att göra sjöfarten renare.

Pilotprojekt

I projektet valde man ut tre livliga hamnstäder i Sverige, Polen och Ryssland som pilotprojekt för mätning av luftkvalitet. Ett av dessa tre projekt, i hamnen i Gdańsk-Gdynia i Polen, var det första i sitt slag i det landet. Under projektet spreds god praxis om tillgängliga mätnings- och minskningsmetoder som uppfyller dagens utsläppsminskningsmål. Inventeringsprov på utsläpp från sjötransporter utfördes och uppdaterades i alla tre hamnarna.

Enligt en av projektets partner bidrog EnviSuM till att främja sjöfartsbranschen som innovativ och villig att upprätthålla de miljönormer som satts av Internationella sjöfartsorganisationen. Dessutom kommer forskningen att hjälpa sjöfartsindustrin att investera på området miljöinnovation.

Livaktig maritim ekonomi

Östersjön sammanbinder nio nordeuropeiska länder och utgör viktiga fraktrutter för deras sjöfartsbranscher, som är en väsentlig del i deras ekonomier. Trafiken över havet har ökat stadigt de senaste årtiondena, men det har även svavelutsläppen från fartygen i fråga.

Sedan millennieskiftet har sjöfartsindustrin kommit att bidra avsevärt till luftföroreningar. Till följd av det har standarderna för svavelutsläpp från sjöfarten blivit allt strängare. På grund av sina höga utsläppsnivåer är Östersjöregionen ett av världens fyra svavelkontrollområden. Det är områden där det har inrättats strängare kontroller för att minimera luftburna utsläpp från fartyg.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”EnviSuM – environmental impact of low emission shipping: measurements and modelling strategies” uppgår till 3 222 539 euro, med 2 883 325 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg Östersjön för programperioden 2014–2020. Investeringen ligger under prioriteringen ”Hållbar transport”.

 

Datum för ansökan

27/05/2019