Regionalpolitikens främsta resultat

De nuvarande landsresultaten baseras på den sammanfattande rapporten  om efterhandsutvärderingen av sammanhållningspolitiska program som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013 . Där presenteras och analyseras resultaten på medlemslandsnivå, och man försöker besvara tre huvudgrupper av frågor:

  • Hur användes finansieringen i medlemslandet eller vad användes pengarna till?
  • Vilka resultat uppnåddes och hur långt bidrog de till sammanhållningspolitikens mål?
  • Vilka är de lärdomar som kan dras av erfarenheterna under perioden och vilka är konsekvenserna för sammanhållningspolitiken i framtiden? Eller hur kan utformningen och tillämpningen av politiken förbättras för att göra den mer effektiv?

Regionalpolitikens främsta resultat under programperioden 2007–2013 var:

Arbetstillfällen och tillväxt

Inkomsten i de fattigaste EU-regionerna har ökat och BNP per capita har i dessa områden gått upp från 60,5 % av EU-genomsnittet år 2007 till 62,7 % år 2010.


Mellan 2007 och 2015 beräknas 1 300 000 nya jobb ha skapats

View the data

Investering i människor

2,4 miljoner personer som deltog i ESF:s åtgärder för att öka tillgången till sysselsättning fick ett jobb inom sex månader (2007-2010).


Cirka 15 miljoner deltagare varje år

Varje år deltar omkring 15 miljoner människor i de tusentals projekt som Europeiska socialfonden (ESF) medfinansierar i hela EU.

View the data

Stöd till företag


Små och medelstora företag har genomfört 356 800 projekt med direkt investeringsstöd

View the data

Man uppskattar att 825 000 jobb skapades i små och medelstora företag (av totalt 1 300 000 nya jobb).


141 052 nystartade företag erhöll stöd

View the data

Stärkt forskning och innovation


125 668 forskningsprojekt har fått stöd

View the data

45 371 samarbetsprojekt har fått stöd

View the data

70 900 nya långsiktiga forskningsjobb skapades

View the data

20.6 miljoner fler EU-medborgare fick tillgång till bredbandsanslutning

View the data

Förbättrad miljö


Systemen för vattenförsörjning har moderniserats till förmån för 15 miljoner medborgare

View the data

Avloppsvattenprojekt för över 19.7 miljoner invånare

View the data

1 650 Km2 återställd mark

View the data

Modernare transporter och energiproduktion


Extra produktionskapacitet för förnybar energi: 5 309 MW

View the data

Vägar: 6 700 Km nya och 41 189 Km ombyggda vägar

View the data

 

View the data

Järnvägar: 475 Km nya och 7 500 Km ombyggda spår

View the data

 

View the data

På den här webbplatsen hittar du korta beskrivningar av de viktigaste framstegen hittills under perioden 2007–2013 (om inget annat anges gäller uppgifterna från 1 januari 2007–31 december 2014) samt information om hur EU:s sammanhållningspolitik hjälper EU ur krisen och skapar tillväxt.

Information om resultaten för 2000–2006 hittar du i efterhandsutvärderingen.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Exempel på projekt med medfinansiering från EU under programperioden 2007–2013