Regionalpolitikens främsta resultat

De nuvarande landsresultaten baseras på den sammanfattande rapporten  om efterhandsutvärderingen av sammanhållningspolitiska program som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden under programperioden 2007–2013 . Där presenteras och analyseras resultaten på medlemslandsnivå, och man försöker besvara tre huvudgrupper av frågor:

  • Hur användes finansieringen i medlemslandet eller vad användes pengarna till?
  • Vilka resultat uppnåddes och hur långt bidrog de till sammanhållningspolitikens mål?
  • Vilka är de lärdomar som kan dras av erfarenheterna under perioden och vilka är konsekvenserna för sammanhållningspolitiken i framtiden? Eller hur kan utformningen och tillämpningen av politiken förbättras för att göra den mer effektiv?

Ytterligare verktyg

 

Regionalpolitikens främsta resultat under programperioden 2007–2013 var:

Arbetstillfällen och tillväxt

Inkomsten i de fattigaste EU-regionerna har ökat och BNP per capita har i dessa områden gått upp från 60,5 % av EU-genomsnittet år 2007 till 62,7 % år 2010.

Investering i människor

2,4 miljoner personer som deltog i ESF:s åtgärder för att öka tillgången till sysselsättning fick ett jobb inom sex månader (2007-2010).

Varje år deltar omkring 15 miljoner människor i de tusentals projekt som Europeiska socialfonden (ESF) medfinansierar i hela EU.

Stöd till företag

Man uppskattar att 825 000 jobb skapades i små och medelstora företag (av totalt 1 300 000 nya jobb).

Stärkt forskning och innovation

Förbättrad miljö

Modernare transporter och energiproduktion

På den här webbplatsen hittar du korta beskrivningar av de viktigaste framstegen hittills under perioden 2007–2013 (om inget annat anges gäller uppgifterna från 1 januari 2007–31 december 2014) samt information om hur EU:s sammanhållningspolitik hjälper EU ur krisen och skapar tillväxt.

Information om resultaten för 2000–2006 hittar du i efterhandsutvärderingen.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Exempel på projekt med medfinansiering från EU under programperioden 2007–2013