Regionalpolitikens främsta resultat 2014–2020

Sammanhållningspolitiken – som finansieras av Eruf, ESF och sammanhållningsfonden – är den största källan till direktinvesteringar i EU-budgeten under perioden 2014–2020. De tre fonderna kommer att möjliggöra en total investering på 485 miljarder euro, med finansiering på 355 miljarder euro från EU-budgeten.

Nedan hittar du en presentation av de utvalda investeringsmålen och de framsteg som hittills gjorts med att uppnå dessa mål, ordnade under tre rubriker:

  • Ett smart EU: forskning och innovation, digital ekonomi, små och medelstora företag
  • Ett hållbart EU: koldioxidsnål ekonomi, miljö- och klimatåtgärder, nätverksinfrastrukturer
  • Ett inkluderande EU: arbetsmarknad, social inkludering och humankapital

Om du filtrerar kan du se hur just ditt land bidrar.


Texten nedan bygger huvudsakligen på målvärdena i slutet av 2017 (om inget annat anges). En omfattande presentation av vad finansieringen omfattar och hur investeringsmålen uppnås finns på ESI-fondernas plattform för öppna data. Där hittar du diagram efter tema, land, program och fond.

Indikatorerna visar:

  • de mål som fastställts i de antagna programmen och information som rapporterats varje år i genomförandeprogrammen
  • prognoser för utvalda projekt, och
  • värdena för genomförda projekt

 

Ett smart EU

Det tilldelas avsevärda resurser från Eruf för att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, förbättra tillgången till den digitala ekonomin och IT-tjänster och få fart på de små och medelstora företagens konkurrenskraft. Nedan presenteras ett urval nyckelinvesteringsindikatorer.

Företag får stöd

Eruf ger ett betydande stöd till europeiska företag. Över 1,1 miljoner företag (huvudsakligen små och medelstora), som representerar omkring 4 % av alla företag i Europa 2016, är mål för stödet.

 

Arbetstillfällen skapas i företag

Eruf-investeringarna planeras skapa omkring 420 000 nya arbetstillfällen, varav 58 % i Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike och Portugal. I dessa länder förväntas över 80 % av de nya arbetstillfällena finnas i små och medelstora företag.

 

Nya företag får stöd

Omkring 160 000 nya företag kommer att få Eruf-stödet för att starta upp och utöka sin verksamhet. Nästan 40 % av dem finns i Storbritannien, och 30 % i Frankrike.
I sammanhanget ska nämnas att målet utgör omkring 6 % av EU:s totala antal nya företag (upp till 5 år gamla företag) år 2016.

 

Forskare får förbättrade forskningsresurser

Att satsa på forskning och innovation är ett centralt mål för Erufs investeringar: 130 000 forskare kommer att få tillgång till förbättrad forskningsinfrastruktur. Detta utgör 3 % av alla forskare i EU, och är lika med det totala antalet forskare i Sverige och Luxemburg (2017).

 

Hushåll får förbättrad tillgång till bredband

Ytterligare 14,5 miljoner hushåll kommer att få tillgång till bredband på minst 30 Mbit/s. 68 % av dem finns i Spanien, Grekland och Italien. I Spanien utgör målet 25 % av alla hushåll.
Sett i EU-sammanhang är 33,2 miljoner hushåll i EU utan bredbandstillgång på minst 30 Mbit/s (2017).

 

Ett hållbart EU

Investeringar för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer, bevara och skydda miljön, höja resurseffektiviteten och främja anpassning till, hantering av och riskförebyggande i samband med klimatförändringarna är centrala för Erufs och Sammanhållningsfondens investeringar för att forma ett grönare Europa. Nedan presenteras ett urval nyckelinvesteringsindikatorer.

Ny kapacitet för förnybar energi

Inom ramen för Eruf och Sammanhållningsfonden stöds ytterligare kapacitet för produktion av förnybar energi på 6 700 MW. Här ska nämnas att 6 700 MW utgör omkring 40 % av EU:s årliga kapacitet för förnybar energi.

 

Minskad energiförbrukning i offentliga byggnader

Energibesparingar på 4 827 GWh/år planeras i de offentliga byggnader som får stödet. De besparingarna är lika med årsförbrukningen för nästan 900 000 hushåll.

 

Människor får bättre dricksvatten

Tack vare investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden kommer 12,5 miljoner personer att få tillgång till ny eller förbättrad vattenförsörjning. 80 % av dessa stödmottagare bor i Rumänien, Spanien, Portugal, Italien och Grekland. Andelen rumänska medborgare som gynnas utgör 17 % av landets befolkning.
Här ska nämnas att ca 18,1 miljoner EU-medborgare inte har tillgång till vattenförsörjning (2015).

 

Människor får bättre avloppsvattenrening

Ytterligare 17 miljoner personer kommer att få fördel av ny eller förbättrad avloppsvattenbehandling. Nästan 50 % av mottagarna av detta stöd finns i Italien, Spanien och Polen. De italienska medborgare som får nytta av de tilldelade resurserna från Eruf och Sammanhållningsfonden utgör 7 % av den totala befolkningen.
Här ska nämnas att ca 21,3 miljoner EU-medborgare inte har tillgång till vattenförsörjning (2015).

 

Byggda eller uppgraderade järnvägsspår

Tack vare investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden kommer 6 900 km ny, ombyggd eller uppgraderad järnvägsräls att läggas ut i hela Europa, varav 73 % inriktat på Polen, Spanien, Rumänien och Ungern. Genom Erufs och Sammanhållningsfondens investeringar planeras det att 12 % av Polens hela järnvägsnät ska nybyggas, byggas om eller uppgraderas.
TEN-T:s järnvägsmål på 4 500 km (i december 2018) utgör 69 % av det totala målet för ombyggda järnvägar.

 

Byggda eller uppgraderade vägar

Eruf och Sammanhållningsfonden kommer att ge stöd till 13 100 km nya, ombyggda eller uppgraderade vägar runtom i EU, varav 57 % i Polen, Rumänien och Tjeckien.
Av det allmänna byggnads- eller ombyggnadsmålet utgör TEN-T-sektionerna 2 780 km (21 %).

 

Ett inkluderande EU

Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och social inkludering, bekämpa fattigdom och diskriminering och satsa på teoretisk och praktisk utbildning och yrkesutbildning utgör de huvudsakliga sociala pelarna för ESF och Eruf under 2014–2020. Nedan presenteras ett urval nyckelinvesteringsindikatorer.

Deltagare i ESF och i ungdomssysselsättningsinitiativet får teoretisk och praktisk utbildning, anställningsstöd och social inkludering

 

Förbättrad infrastruktur för barnomsorg eller utbildning

6,9 miljoner studenter kommer att få tillgång till förbättrad utbildningsinfrastruktur. Italien är en stödmottagare där 72 % av eleverna och studenterna får fördel av de omgjorda infrastrukturerna.
På EU-nivå är antalet elever under 15 år 62,2 miljoner (2016).

 

Människor får del av förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster

Tack vare investeringar från Eruf kommer över 46,9 miljoner personer att gynnas av förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster. Över 50 % av dem är spanska och polska medborgare. I Polen kommer 38 % av hela befolkningen att kunna använda de förbättrade tjänsterna.

 

Människor får nytta av integrerade storstadsstrategier

45 miljoner personer kommer att få del av integrerade stadsutvecklingsstrategier där de bor, varav 60 % i Frankrike, Ungern och Tyskland. I Frankrike och Ungern kommer 21 % resp. 74 % av befolkningen att få fördel av dessa strategier.