De europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag till sysselsättning och tillväxt, investeringsplanen och kommissionens prioriteringar

ESI-fonderna är EU:s främsta verktyg för investeringar, och totalt har 454 miljarder euro avsatts från EU-budgeten till investeringar i mer än 500 program. Tillsammans med nationell medfinansiering på 183 miljarder euro, uppgår de sammanlagda investeringarna till minst 637 miljarder euro. Detta har gjort att ESI-fonderna blivit allt viktigare för samfinansieringen av offentliga investeringar, samtidigt som de kompenserar för de minskande nationella och regionala investeringarna till följd av krisen. Mellan 2014 och 2016 förväntas fonderna stå för i genomsnitt 14 % av de totala offentliga investeringarna, och till och med för 70 % i vissa medlemsländer.

Mer än 120 miljarder från ESI-fonderna kommer att investeras strategiskt i forskning och innovation, stöd till små företag samt digital teknik. Detta kommer att bidra till att EU når sina mål för smart tillväxt. Fonderna är även viktiga för att skapa hållbar tillväxt i EU. Med en budget på 193 miljarder, den största någonsin som avsatts till investeringar i energi, klimat och hållbar transport, kommer programmen att avsevärt bidra till att styra Europa mot en koldioxidsnål ekonomi.

Utöver investeringar i viktig infrastruktur för bredband, transport och vattenförsörjning, för att nämna några, samt i utbildning, social inkludering och den europeiska arbetskraftens sociala anpassningsförmåga, kommer ESI-fonderna att direkt stödja två miljoner företag i hela Europa så att de kan öka sin konkurrenskraft, utveckla innovativa produkter och skapa nya jobb.

Som en viktig del av investeringsplanen för Europa och komplement till europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), kommer ESI-fonderna att mobilisera investeringar, stödja strukturreformer, uppmuntra finansiering från den privata sektorn, åtgärda marknadsmisslyckanden och förbättra investeringsklimatet.

Under de kommande åtta åren finns det 456 nationella och regionala program och 79 mellanregionala samarbetsprogram inom ramen för ESI, som förväntas ge upphov till en mängd investeringar i viktiga tillväxtområden, något som kommer att ge en positiv effekt på EU:s ekonomi.

Meddelandet ”Investeringar i sysselsättning och tillväxt - en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag” innehåller en översikt av de mål som de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) förväntas uppnå under perioden 2014–2020, samtidigt som de direkt bidrar till EU:s mål för tillväxt och sysselsättning, investeringsplanen och kommissionens prioriteringar under det närmaste årtiondet. Rapporten omfattar även resultaten av förhandlingarna med alla medlemsländerna om partnerskapsavtalen och programmen.

 • Investeringar i sysselsättning och tillväxt - en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag en pdf
 • Europeiskt territoriellt samarbete/INTERREG en pdf
 • Nationell information en pdf
 • Utvärdering och tidsplan en pdf

Investeringsområden:

 • Jobb, tillväxt och investeringar de en fr itbgesropdf
 • Digital inre marknad de en fritbgesro pdf
 • Energiunion och klimat de en fritbgesro pdf
 • Inre marknaden de en fritbgesro pdf
 • Ekonomiska och monetära unionen de en fritbgesro pdf
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter de en fritbgesro pdf
 • Migration de en fritbgesro pdf

Datavisualisering och bakgrundsinformation

Jobb, tillväxt och investeringar de en fritbgesropdf


Digital inre marknad de en fritbgesro pdf


Energiunion och klimat de en fritbgesro pdf


Inre marknaden de en fritbgesro pdf


Ekonomiska och monetära unionen de en fritbgesro pdf


Rättvisa och grundläggande rättigheter de en fritbgesro pdf


Komplementaritet mellan ESI-fonderna och EFSI

 • Komplementaritet mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna och Europeiska fonden för strategiska investeringar: Att säkerställa samordning, samverkan och komplementaritet en pdf - Sammanfattning bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

ESI-fonderna är följande: