EU:s främsta investeringspolitik

Regionalpolitiken är EU:s främsta investeringspolitik

Regionalpolitiken omfattar alla regioner och städer i EU och ska stimulera framväxten av arbetstillfällen, konkurrensen mellan företag, den ekonomiska tillväxten och hållbar utveckling. Dessutom ska den höja medborgarnas livskvalitet.

För att uppnå dessa mål och tillgodose de skilda utvecklingsbehoven i EU:s regioner har 355,1 miljarder euro – nästan en tredjedel av EU:s totala budget – avsatts för sammanhållningspolitiken 2014–2020. 

Så tillhandahålls stödet

Regionalpolitiken genomförs via tre huvudfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden (SF) samt Europeiska socialfonden (ESF).

Tillsammans med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) utgör dessa fonder EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna).

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

ESI-fonderna bidrar direkt till investeringsplanen och kommissionens prioriteringar.

Regionalpolitiken och kommissionens politiska prioriteringar

Regionalpolitiken har stort inflytande på många områden. Dess investeringar bidrar till att många av EU:s politiska mål uppnås och den kompletterar EU-politiken inom andra områden, till exempel utbildning, sysselsättning, energi, miljö, den inre marknaden, forskning och innovation.

ESI-fonderna bidrar direkt till investeringsplanen och kommissionens prioriteringar.

Regionalpolitiken bidrar med den nödvändiga investeringsramen för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen .

De fem målen för EU fram till 2020 är:

 1. Sysselsättning: 75 % av alla mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatta
 2. Forskning och utveckling: 3 % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling
 3. Klimatförändring och hållbar energi:
  • 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser i EU, jämfört med 1990 års nivåer
  • 20 % av energin från förnybara källor
  • 20 % ökad energieffektivitet
 4. Utbildning:
  • Minska andelen som slutar skolan i fördel till under 10 %
  • Minst 20 miljoner färre människor som löper risk för eller är utsatta för fattigdom och socialt utanförskap
 5. Kamp mot fattigdom och socialt utanförskap: Minst 20 miljoner färre människor som löper risk för eller är utsatta för fattigdom och socialt utanförskap

Varje medlemsstat har ställt upp egna nationella mål inom dessa områden.

Regionalpolitiken främjar solidaritet i Europa

Merparten av det sammanhållningspolitiska stödet går till mindre utvecklade europeiska länder och regioner så att dessa kan komma ifatt. Målet är att reducera de ekonomiska, sociala och territoriella skillnader som fortfarande finns inom EU.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Regionalpolitiken mildrade de värsta effekterna av krisen för Europas regioner och städer

Regionalpolitiken lindrade inverkan av finanskrisen som inleddes 2008 genom att stödja offentliga investeringar och genom flexibel spridning av EU:s investeringar, t.ex. genom omfördelning av stöd eller genom att öka medfinansieringsgraden i länder som Cypern, Grekland, Ungern, Irland, Portugal och Rumänen. I en tid med ihållande budgetåtstramningar har EU:s regionalpolitik dessutom blivit oerhört viktig. Utan sammanhållningspolitiken skulle nödvändiga offentliga investeringar i de mindre utvecklade medlemsstaterna ha minskat med ytterligare 45 % under krisen.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Övergripande finansiella effekter

Sammanhållningspolitiken är en katalysator för ytterligare offentlig och privat finansiering, inte bara för att den förpliktar medlemsstaterna att avsätta medfinansiering från den nationella budgeten, utan också för att den skapar tillit hos investerarna.

Nationella bidrag och andra privata investeringar medräknade förväntas sammanhållningspolitikens effekter under 2014–2020 bli ungefär 450 miljarder euro.