Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Transport

EU:s juridiska regelverk för transportsektorn ska underlätta den fria rörligheten för personer och varor i hela EU. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska åtgärderna inom denna ram fastställa

 • gemensamma regler för internationella transporter till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier
 • villkoren för utländska transportföretags transporttjänster i en medlemsstat
 • åtgärder för att förbättra transportsäkerheten och andra bestämmelser.

Den gemensamma transportpolitiken främjar inte bara ett transeuropeiskt transportnät (TEN-T) i hela EU, utan även ett hållbart transportnät, med miljöhänsyn. TEN-T gäller vägtransporter, farleder och hamnar liksom det europeiska nätet för höghastighetståg.

Sammanhållningspolitiken stöder EU:s transportpolitik genom uppförandet av infrastruktur och genom finansiering av projekt som rör exempelvis stadstransporter, multimodala transporter och intelligenta transportsystem.