Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Subsidiaritet

Subsidiaritetsprincipen säger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Förutom i de fall då EU har exklusiv behörighet bör EU inte ingripa om det står klart att det är mer effektivt att göra något på nationell, regional eller lokal nivå. Subsidiaritetsprincipen hänger nära samman med principerna om proportionalitet och nödvändighet, dvs. att EU:s åtgärder inte ska gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå fördragets mål.

Subsidiaritetsprincipen infördes i EU-fördraget 1992 (artikel 5). I Amsterdamfördraget från 1997 utvidgades principen, t.ex. så att alla lagstiftningsförslag måste bedömas utifrån subsidiaritetsprincipen.

I Lissabonfördraget stärks principen ytterligare. Där finns t.ex. regler om fler samråd med lokala och regionala beslutsfattare när lagstiftning utarbetas och ett närmare samarbete med de nationella parlamenten under lagstiftningsprocessen.

Mer information