Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerskap

EU har hela tiden utvecklat sin regionalpolitik och fördelat sammanhållningspolitikens stöd genom en partnerskapsprocess, där medlemsstaterna har haft stort inflytande.

Partnerskapet omfattar hela planeringsprocessen, från förberedelserna via genomförandet till utvärderingen av resultaten. Detta tillvägagångssätt bör leda till bättre programplanering och se till att pengarna från europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIF) används effektivt.

Principen om partnerskap har förstärkts ännu mer under programperioden 2014–2020. Nu omfattar den inte bara medlemstaterna, utan även intressenter som fackföreningar, arbetsgivare, icke-statliga organisationer och andra organ som exempelvis främjar social inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering. EU-kommissionen har sammanställt den europeiska uppförandekoden för partnerskap som medlemsstaterna måste följa när de förbereder och genomför sina operativa program. Dessutom har varje medlemsstat antagit ett partnerskapsavtal med EU-kommissionen som stadgar hur de nationella myndigheterna ämnar använda och fördela medlen från ESIF under programperioden 2014–2020.