Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Interregionalt samarbete

Interregionalt samarbete ska bidra till den regionala utvecklingen i EU genom kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan regionerna.

Interreg Europa, programmet för interregionalt samarbete, ingår i sammanhållningspolitikens mål om europeiskt territoriellt samarbete under perioden 2014–2020. Programmet ska effektivisera de regionala utvecklingsstrategierna och bidra till ekonomisk modernisering och ökad konkurrenskraft i Europa.

Det fungerar som en ram för samarbetet mellan regionala och lokala aktörer i de 28 EU-länderna, Norge och Schweiz.

Programmen delfinansieras av Eruf under det interregionala samarbetet inom ramen för målet med europeiskt territoriellt samarbete:

Interact – stöd till och utbyte av goda lösningar mellan myndigheter med ansvar för genomförandet av samarbetsprogram

Espon – observationsorgan för territoriell planering

Urbact – skapande av och stöd till stadsnätverk och stadsutveckling