Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) inrättades 1975 för att ge ekonomiskt stöd till de regionala ekonomiernas utveckling och strukturella omvandling, samt till ekonomiska förändringar, stärkt konkurrenskraft och territoriellt samarbete i EU. Jämte Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för regional utveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) är Eruf en av EU:s fem struktur- och investeringsfonder.

Under perioden 2014–2020 uppgår Erufs budget till mer än 250 miljarder euro. Fonden stöder projekt under sammanhållningspolitikens elva tematiska mål. Särskilt fokus ligger på fyra huvudprioriteringar:

•Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 • Förbättra tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT
 • Stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft
 • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

Eruf finansierar även gränsöverskridande, interregionala och mellanstatliga projekt under målet om europeiskt territoriellt samarbete.