Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Lika möjligheter

Jämlikhet och icke-diskriminering är hörnstenar i EU-rätten och i EU:s politik.

EU arbetar hårt för att säkra lika möjligheter och likabehandling av människor oavsett kön. Det gäller alla aspekter av ekonomin, samhället, kulturen och familjelivet. EU strävar också efter att införa ett jämställdhetsperspektiv i politiken för att stärka jämställdheten och bekämpa könsdiskriminering.

I Amsterdamfördraget stärktes principen om icke-diskriminering. EU har nu befogenhet att bekämpa alla former av diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religiös övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

EU:s engagemang för lika möjligheter och mot diskriminering är tydligt inom alla politikområden, också dem som främjar regional utveckling.