Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Miljö

Med sin miljöpolitik vill EU bevara, skydda och förbättra miljön för nuvarande och framtida generationer. Hållbar utveckling är ledstjärnan för politiken.

Därför definieras tre huvudmål i EU:s miljöhandlingsprogram fram till 2020: att skydda, bevara och stärka unionens naturkapital, att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och utsläppssnål ekonomi samt att skydda unionens medborgare mot miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande.

Initiativ och program som genomförs under sammanhållningspolitiken under perioden 2014–2020 bidrar till att uppnå dessa mål. Fyra av de elva tematiska målen som ger fokus åt investeringar under europeiska struktur- och investeringsfonderna bidrar direkt till miljöpolitiken. Sammanhållningspolitiken är i synnerhet avsedd att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, främja anpassning till klimatförändringar, riskförebyggande och -hantering, bevara och skydda miljön och främja resurseffektivitet samt främja hållbara transporter.

Dessutom måste projekt som konkurrerar om stöd genom politikens finansiella instrument ange grunddragen för hur förslagen kan påverka miljön och förevisa hur de bidrar till hållbar utveckling.