Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Stödberättigande utgifter

Kriterierna för stödberättigande utgifter avgör om en kostnad berättigar till stöd under de europeiska struktur- och investeringsfonderna – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Förordningen om gemensamma bestämmelser (1303/2013) fastställer huvudprinciperna för stödberättigande utgifter på EU-nivå för att garantera att reglerna som medlemsstaterna tillämpar är enhetliga. Detaljerade kriterier fastställs i medlemsstaterna.

En förutsättning för att en utgift ska vara stödberättigande är att den ska ha betalats mellan datumet då de operativa programmen lämnades in till Europeiska kommissionen, eller från 1 januari 2014 (det första datumet gäller), och 31 december 2023.

Kostnader som kan täckas med ett bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden i programmen som lyder under målet med europeiskt territoriellt samarbete omfattar finansiella kostnader, garantikostnader och offentliga myndigheters utgifter i samband med verksamheten. EU-kommissionen har även antagit en lista med utgifter som inte berättigar till stöd från Eruf, ESF eller Sammanhållningsfonden, till exempel skuldräntor och återbetalningsbar moms.