Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ekonomisk och social sammanhållning

Den ekonomiska och sociala sammanhållningen är ett sätt för EU-länderna och regionerna att uttrycka solidaritet med varandra. Målet är en balanserad samhällsekonomisk utveckling i hela EU.

Den ekonomiska och sociala sammanhållningen ska förverkligas genom EU:s sammanhållningspolitik, som infördes i EG-fördraget genom Maastricht-fördraget 1992. Sammanhållningspolitiken minskar strukturella olikheter mellan regioner och medlemsstater genom olika insatser som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden.

Vart tredje år lägger EU-kommissionen fram en rapport om hur långt den ekonomiska och sociala sammanhållningen har kommit och vilken roll EU-politiken spelar. Under programperioden 2014–2020 är sammanhållningspolitiken EU:s näst största budgetpost. Det totala anslaget uppgår till 351,8 miljarder euro (i 2014 års priser). Under den här perioden ska sammanhållningspolitiken fortsätta att stödja regioner som inte har slutfört processen mot ekonomisk och social konvergens i faktiska termer. Den ska också bidra till EU:s mål för Europa 2020-strategin, dvs. främja smart och hållbar tillväxt för alla.