Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Additionalitet Anslutningsförhandlingar
Arbetsgruppen för Nordirland Attesterande myndighet
Bedrägeri Bergsområden
Budget Delad förvaltning
EU:s program för fred och försoning 2014–2020 (PEACE) EU:s solidaritetsfond
Ekonomisk och social sammanhållning Europa 2020-strategin
Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Europeiska havs- och fiskerifonden
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
Europeiska socialfonden (ESF) Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIF)
Europeiska sysselsättningsstrategin Finansiella korrigeringar
Finansieringsinstrument Förhandsvillkor
Förordningar Förvaltningsmyndighet
Globalt stöd Hållbar utveckling
Information och offentlighet Innovation
Instrument för europeiska grannskap Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA)
Interact Interreg Europa
Interregionalt samarbete Kontroll och granskning
Lika möjligheter Medfinansieringsnivå
Mellanstatligt samarbete Miljö
Målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning N+2
NUTS Observationsorgan för europeisk regional utvecklingsplanering (ESPON)
Operativt program Partnerskap
Partnerskapsavtal Programplanering
Proportionalitet RegioStars-priser
Regioner för ekonomisk förändring Regionkommittén
Resultatramen Revisionsmyndighet
Sammanhållningsfonden Sammanhållningspolitiken
Sammanhållningsrapport Samordningskommitté för de europeiska struktur- och investeringsfonderna
Statligt stöd Stödberättigande utgifter
Subsidiaritet Sysselsättning
Tekniskt stöd Territoriell sammanhållning
Transeuropeiska nät Transport
Urbact – Programmet för nätverk för stadsutveckling Utbetalningar
Utvidgning Utvärdering
Yttersta randområden Återkrav av medel
Återtagande Övervakning
Övervakningskommitté