Transport- och energinät

Investeringar i transporttjänster och infrastruktur gynnar medborgare och företag direkt. Smart rörlighet, multimodal transport, ren transport och rörlighet i städer har särskild prioritet för sammanhållningspolitiken under stödperioden 2014–2020. Sammanhållningspolitiken stödjer även investeringar i infrastruktur för smarta system för energidistribution, lagring och överföring (särskilt i mindre utvecklade regioner).

Hållbar transport och rörlighet

Ett av de elva tematiska målens för sammanhållningspolitiken under 2014–2020 är att främja hållbar transport och avlägsna flaskhalsar i viktiga transportinfrastrukturer. Stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden är tillgängligt för att tillhandahålla EU-samfinansiering av projekt med anknytning till följande investeringsprioriteringar inom ramen för tematiskt mål 7:

  • Stöd för ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom investering i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T);
  • Förbättring av den regionala rörligheten genom att ansluta sekundära och tertiära knutpunkter till TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodala knutpunkter (endast ERUF);
  • Utveckling och förbättring av miljövänliga (inklusive lågbullriga) transportsystem och stadstransporter med låga koldioxidutsläpp, inklusive inre vattenvägar och sjötransport, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal rörlighet;
  • Utveckling och upprustning av omfattande, högkvalitativa och interoperabla järnvägssystem, samt främjande av bullerreducerande åtgärder.

Det är också möjligt att erhålla EU-stöd för investeringar i transportsystem med låga koldioxidutsläpp inom ramen för det tematiska målet som syftar till att stödja övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp inom alla sektorer, särskilt för att främja hållbar multimodal rörlighet i städerna (tematiskt mål 4).

För att säkerställa att dessa investeringar får maximal genomslagskraft läggs under perioden 2014–2020 särskild tonvikt på behovet av att säkerställa en sund strategisk miljö (inklusive medlemsstaternas antagande av en ”övergripande transportplan” som visar hur projekten kommer att bidra till utvecklingen av det gemensamma europeiska transportområdet och det transeuropeiska transportnätet).

Energiinfrastruktur och förbindelser

Investeringar i infrastruktur för smarta system för energidistribution, lagring och överföring omfattas också av de tematiska målen för sammanhållningspolitiken under 2014–2020. Stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden är tillgängligt för att tillhandahålla EU-samfinansiering av projekt, huvudsakligen i mindre utvecklade regioner, med anknytning till följande investeringsprioriteringar inom ramen för tematiskt mål 7:

  • Förbättrad energieffektivitet och försörjningstrygghet genom utveckling av smarta system för energidistribution, lagring och överföring och genom integrering av distribuerad produktion från förnybara källor.

Investeringarna kan avse både el- och naturgasprojekt och ska bidra till utvecklingen av smarta system och komplettera investeringar som stödjer övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. En förutsättning för stöd är att medlemsstaterna har tillgängliga övergripande planer som beskriver prioriteringarna för den nationella energiinfrastrukturen i enlighet med det tredje lagstiftningspaketet för den inre energimarknaden, som överensstämmer med den unionstäckande tioårsplanen för nätutveckling och som omfattar en realistisk och utvecklad kanal för de projekt för vilka ERUF-stöd önskas.

Det är också möjligt att erhålla stöd för investeringar i smarta eldistributionssystem och för distribution (och produktion) av förnybar energi inom ramen för tematiskt mål 4 (en ekonomi med låga koldioxidutsläpp).


För båda ovan nämnda transport- och energiinvesteringar gäller att stöd för sammanhållningspolitiken ska planeras i nära samarbete med stöd från fonden för ett sammankopplat Europa (FSE) och europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) för att säkerställa komplementaritet och optimala sammankopplingar av olika typer av infrastruktur på lokal, regional, nationell, makroregional och europeisk nivå.

Privata investeringar förväntas täcka merparten av investeringarna på detta område, kompletterade av offentliga investeringar i händelse av ytterligare finansieringsbehov. Offentlig finansiering ska inte ersätta utan komplettera och tillvarata privata investeringar i enlighet med regler om statligt stöd.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020