Turism

Europa är det mest välbesöka turistmålet i världen. Turismen har stor potential att generera spridningseffekter och skapa arbetstillfällen, i synnerhet för unga människor. Den har därför en viktig roll i utvecklingen av många europeiska regioner, särskilt de mindre utvecklade. Turismnäringen har också uppvisat stor motståndskraft och beständig tillväxt även under de senaste årens ekonomiska kris.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) främjar turismens konkurrenskraft, hållbarhet och kvalitet på regional och lokal nivå. Turismen är naturligtvis nära förbunden med användningen och utvecklingen av naturresurser samt historiska och kulturella tillgångar och med hur attraktiva städer och regioner är att bo och arbeta i och resa till. Självfallet är turismen också kopplad till utveckling, innovation och diversifiering av produkter och tjänster som besökare kan köpa och utnyttja.

Programperioden 2014–2020

Turismen ingår inte som ett tematiskt mål i förordningarna om de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF), eftersom den ses som ett medel eller en sektor snarare än ett mål. Förordningarna förutser dock många möjligheter till smarta investeringar i turism.

Kommissionen har publicerat en tematisk vägledning för investeringar i turism. Den innehåller följande rekommendationer:

  • Investeringarna bör anpassas till ett eller flera tematiska mål och investeringsprioriteringar.
  • Investeringarna bör ske i enlighet med SWOT-analysen av de relevanta nationella/regionala/transnationella operativa programmen.
  • Investeringarna bör syfta till att höja värdet på kulturella och turismrelaterade tillgångar.
  • Investeringarna bör främja innovation och diversifiering av produkter, processer och tjänster samt specialisering för nischmarknader i syfte att eliminera beroendet av tillfälliga arbeten som inte tillför mervärde samt säkerställa ekonomisk aktivitet och sysselsättning utanför turistsäsongen.
  • Särskilt stor vikt bör läggas på en tredubbel uppgradering i fråga om expertis, innovation och internationalisering av små och medelstora företag och kluster samt (tvärgående) klusteraktiviteter, vilket bland annat inkluderar att stärka interna och externa förbindelser.
  • Eftersom en av de största fördelarna med turismsektorn är de anmärkningsvärt låga hindren för inträde på marknaden, bör man fokusera på stöd till entreprenörskap och nyföretagande.

Turismen har även fortsättningsvis en framträdande roll i de planerade Eruf-investeringarna, liksom relaterade investeringar i bevarande, skydd, främjande och utveckling av natur- och kulturarv (se diagram), med ett planerat Eruf-stöd på cirka åtta miljarder euro.

I eye@RIS3-databasen, som dokumenterar den framväxande smarta specialiseringen på regional nivå i Europa (och som drivs av plattformen för smart specialisering), framgår det att många regioner i sina strategier för smart specialisering prioriterar innovation av tjänster och affärsmodeller inom turism och kommer att avsätta betydande medel till detta mål.

De kommer till exempel att fokusera sina insatser på att utveckla konkurrenskraftiga nischmarknader och varumärken, till exempel turism för äldre människor (silverekonomi) eller ekoturism, uppgradera turismvärdekedjorna med sikte på högre marknadssegment samt diversifiera turismaktiviteterna i syfte att minska beroendet av säsongsbetonad turism.

Dessa regioner har infört omfattande strategier inte bara för att skapa högre mervärde genom att investera i turisminnovation, utan också för att mobilisera fler spridningseffekter till andra industrier, till exempel kulturella och kreativa sektorer, livsmedelsindustrin och byggbranschen.