Konkurrenskraft hos små och medelstora företag

Små och medelstora företag är väldigt viktiga för EU:s ekonomi. De utgör mer än 99 % av alla europeiska företag och svarar för två tredjedelar av jobben inom den privata sektorn. De europeiska struktur- och investeringsfonderna kommer att tillhandahålla mer än 450 miljarder euro till medlemsstaterna under perioden 2014–2020 för att finansiera investeringar för fler jobb och tillväxt.

Ytterligare verktyg

 

Ett av sammanhållningspolitikens elva tematiska mål under perioden 2014–2020 är att göra de små och medelstora företagen mer konkurrenskraftiga. Ytterligare investeringar i dessa företag görs även inom ramen för andra tematiska mål, i synnerhet forskning och innovation, den koldioxidsnåla ekonomin och informations- och kommunikationsteknik. 57 miljarder euro eller omkring 20 % av stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) avsätts särskilt till små och medelstora företag. Det ökade bruket av finansiella instrument som mobiliserar ytterligare stödmedel från EU, stater och regioner under stödperioden 2014–2020 väntas också komma små och medelstora företag till del.

Dessa investeringar kommer att hjälpa de små och medelstora företagen att

 • få tillgång till investeringar genom anslag, lån, lånegarantier, riskkapital o.s.v.
 • utnyttja riktat stöd till företag, t.ex. kunskaper och råd, information och möjligheter till nätverkande och gränsöverskridande partnerskap
 • få förbättrad tillgång till globala marknader och internationella värdekedjor
 • utnyttja nya tillväxtmöjligheter såsom den gröna ekonomin, hållbar turism, hälsotjänster och sociala tjänster, däribland ”silverekonomin” och kulturella och kreativa branscher
 • investera i humankapital och i organisationer som erbjuder praktiskt inriktad yrkesutbildning
 • skapa värdefulla kopplingar mellan forskningscenter och universitet för att främja innovation.

Nya förenklade och gemensamma regler och åtgärder gör det enklare för små och medelstora företag att utnyttja sammanhållningspolitikens medel under perioden 2014–2020. Dessa omfattar

 • onlinerapportering av hur medlen används
 • tydligare regler för stödberättigande
 • mer riktade och mindre ofta förekommande granskningar av smärre verksamheter
 • en större omfattning och förenkling av uppbyggnaden av och tillgången till finansiella instrument.

Ökade investeringar i små och medelstora företag under perioden 2014–2020 bygger vidare på framgångarna med EU:s sammanhållningspolitik under stödperioden 2007–2013:

 • Fler än 95 000 nystartade företag erhöll stöd
 • Fler än 300 000 arbetstillfällen skapades i små och medelstora företag

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020