Konkurrenskraft hos små och medelstora företag

Små och medelstora företag är väldigt viktiga för EU:s ekonomi. De utgör mer än 99 % av alla europeiska företag och svarar för två tredjedelar av jobben inom den privata sektorn.+

Ytterligare verktyg

 

Att förbättra små och medelstora företags konkurrenskraft är ett av de 11 tematiska målen för sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020. Men små och medelstora företag får också stöd inom ramen för andra tematiska mål, framför allt forskning och innovation, den koldioxidsnåla ekonomin samt informations- och kommunikationsteknik. Med över 65 miljarder euro eller runt 20 % i finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) som är särskilt tillägnad små och medelstora företag, är Eruf en av de främsta källorna till stöd för den nya strategin för små och medelstora företag för att främja ”en ekonomi för människor”. Den ökade användningen av finansiella instrument, som gör att man kan mobilisera ytterligare finansiering på EU-nivå, nationell och regional nivå under finansieringsperioden 2014–2020, gynnar också små och medelstora företag.

Dessa investeringar kommer att hjälpa de små och medelstora företagen att

 • få tillgång till investeringar genom anslag, lån, lånegarantier, riskkapital o.s.v.
 • utnyttja riktat stöd till företag, t.ex. kunskaper och råd, information och möjligheter till nätverkande och gränsöverskridande partnerskap
 • få förbättrad tillgång till globala marknader och internationella värdekedjor
 • utnyttja nya tillväxtmöjligheter såsom den gröna ekonomin, hållbar turism, hälsotjänster och sociala tjänster, däribland ”silverekonomin” och kulturella och kreativa branscher
 • investera i humankapital och i organisationer som erbjuder praktiskt inriktad yrkesutbildning
 • skapa värdefulla kopplingar mellan forskningscenter och universitet för att främja innovation.
 • Skapa och expandera nystartade företag

Nya förenklade och gemensamma regler och åtgärder gör det enklare för små och medelstora företag att utnyttja sammanhållningspolitikens medel under perioden 2014–2020. Dessa omfattar

 • onlinerapportering av hur medlen används
 • tydligare regler för stödberättigande
 • mer riktade och mindre ofta förekommande granskningar av smärre verksamheter
 • en större omfattning och förenkling av uppbyggnaden av och tillgången till finansiella instrument.

Se efterhandsutvärderingen av Erufs stöd till små och medelstora företag under perioden 2007–2013

Ökade investeringar i små och medelstora företag under perioden 2014–2020 bygger vidare på framgångarna med EU:s sammanhållningspolitik under stödperioden 2007–2013:

 • Fler än 95 000 nystartade företag erhöll stöd
 • Fler än 300 000 arbetstillfällen skapades i små och medelstora företag

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020