Utveckling av landsbygden

Halva Europa är områden med övervägande del landsbygd där cirka 20 % av befolkningen bor. De flesta av landsbygdsområdena är också bland de minst gynnade regionerna i EU, med en BNP per capita som är betydligt lägre än det europeiska genomsnittet.

Ytterligare verktyg

 

För att hjälpa landsbygdsområden att växa och öka sysselsättningen och levnadsstandarden har tre övergripande mål satts upp i EU:s politik för landsbygdsutvecklingen: förbättra konkurrenskraften i jordbruket, få en hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder och få en jämnt fördelad utveckling av landsbygdsområdena. Dessa målsättningar finns även i EU:s sammanhållningspolitik. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) arbetar därför mot att komplettera den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).