Utveckling av landsbygden

Halva Europa är områden med övervägande del landsbygd där cirka 20 % av befolkningen bor. De flesta av landsbygdsområdena är också bland de minst gynnade regionerna i EU, med en BNP per capita som är betydligt lägre än det europeiska genomsnittet.

För att hjälpa landsbygdsområden att växa och öka sysselsättningen och levnadsstandarden har tre övergripande mål satts upp i EU:s politik för landsbygdsutvecklingen: förbättra konkurrenskraften i jordbruket, få en hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder och få en jämnt fördelad utveckling av landsbygdsområdena. Dessa målsättningar finns även i EU:s sammanhållningspolitik. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) arbetar därför mot att komplettera den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).