Informations- och kommunikationstekniken

Utveckling av informations- och kommunikationsteknik (IKT) är avgörande för Europas konkurrenskraft i dagens allt mer digitaliserade globala ekonomi. Det finns över 20 miljarder euro avsatta i Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för IKT-investeringar under finansieringsperioden 2014–2020. De här investeringarna är mycket viktiga för att det ska gå att nå kommissionens mål om att göra EU redo för den digitala tidsåldern.

Ökad tillgång till, användning av och kvalitet på IKT är ett av 11 tematiska mål för sammanhållningspolitiken under 2014-2020. ERDF vill prioritera:

  • Att utöka bredbandsspridningen ochlanseringen av höghastighetsnät
  • Att utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, samt e-handel
  • Att stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-learning, e-integration, e-kultur och e-hälsa

IKT-åtgärder kan också få stöd under andra tematiska mål och ingår även i många strategier för smart specialisering. En övergång från en klassisk IKT-sektorattityd till en omfattande lokal/regional/nationell "digital agenda" inom strategin för smart specialisering gör det möjligt för regioner att identifiera prioriteter för IKT-investeringar som får avgörande betydelse för deras områden.

Europeiska struktur- och investeringsfonderna betraktas inte bara som ett ekonomiskt stöd utan även som ett politiskt verktyg för stöd till den offentliga förvaltningen när det gäller att definiera strategier och planera administrativa åtgärder och investeringsinsatser. För att EU:s investeringar ska få maximal effekt måste medlemsstater och regioner som vill utnyttja medel för IKT-relaterade projekt införa ett strategiskt politiskt ramverk för digital tillväxt och en plan för nästa generations nätverk.

Europeiska struktur- och investeringsfonderna kan även användas stategiskt för att uppmuntra till att införliva lagstiftningsinitiativ rörande den digitala inre marknaden (DSM), utveckling av administrativ kapacitet för effektiv tillämpning av denna lagstiftning och generering av nationell offentlig och privat finansiering för att utöka och snabba på de positiva effekterna av DSM i alla EU-regioner.

Ökade IKT-investeringar under 2014-2020 kommer att bygga på de resultat som uppnåtts under stödperioden 2007-2013:

  • Mer än 5 miljoner fler personer anslutna till bredband
  • Mer än 20 700 IKT-projekt fick ERDF-stöd
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020