Kultur

Kultur är ett centralt element i Europas rika arv och historia och spelar en viktig roll i att öka platsers attraktionskraft och stärka en specifik plats unika identitet. Kultur och kreativitet kan vara viktiga drivkrafter. De kan utgöra grund för innovation och vara viktiga för företagandet. Kultur är också en stor drivkraft till ökade turistintäkter, eftersom kulturturismen är ett av de största och snabbast växande turismsegmenten i hela världen. Kulturen har också en viktig roll i att främja social inkludering.

Vad är kulturella och kreativa branscher?

De kulturella och kreativa branscherna omfattar ett brett spektrum av verksamhetsgrenar som har både kulturell och ekonomisk betydelse, däribland

 • konst och arkitektur
 • webbdesign och grafisk design
 • publishing
 • spel och multimedia
 • musik- och underhållningsbranschen
 • konsthantverk och modedesign
 • film
 • reklam och PR.

Varför investera?

Kultur och kreativitet är inte begränsade till konstnärligt värde. Med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder kan deras utvecklingspotential användas för att skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europas regioner och städer. Exempel:

 • Utvecklingen av kreativa branschkluster och företagsinkubatorer har liksom digitaliseringen av kulturellt innehåll visat sig vara särskilt gynnsam som drivkraft för att åstadkomma ekonomisk omvandling till en kunskapsbaserad ekonomi och kunskapsbaserade tjänster.
 • Tack vare utformningen av nya produkter och tjänster har investeringarna i kultur gett ny skjuts åt sektorer som annars skulle ha varit på nedgående. Som en del av bredare regionala innovationsstrategier kan dessa typer av investeringar ge plats åt marknadsnischer av högre värde i perifera regioner.

Programperioden 2007–2013

Mellan 2007 och 2013 investerade EU över 6 miljarder euro i kulturella och kreativa sektorer, fördelat enligt följande:

 • 3 miljarder euro till skydd och bevarande av kulturarv
 • 2,2 miljarder euro till utveckling av kulturell infrastruktur
 • 775 miljoner euro till stöd för kulturella tjänster

Programperioden 2014–2020

För programperioden 2014–2020, som har starkt fokus på att stärka konkurrenskraft och främja tillväxt och sysselsättning, är rekommendationen till nationella och regionala myndigheter att

 • bevilja Eruf-stöd till nya kulturella sektorer som är nära förbundna med innovation och kreativitet
 • utnyttja kulturarvsinvesteringar till att utveckla och ge stöd åt kreativa industrikluster, exempelvis genom att fokusera på att förbättra ”användarupplevelsen” med hjälp av digital teknik
 • förbättra synergierna med andra fonder som ramprogrammet Kreativa Europa, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme), Horisont 2020, ramprogrammet för forskning och innovation, alliansen för europeiska kreativa sektorer, nationella och/eller regionala program för kulturella och kreativa branscher samt andra möjliga finansieringskällor.