Bättre offentlig förvaltning

EU:s sammanhållningspolitiska stöd investeras i uppbyggnad och reformering av institutionell kapacitet under ”Tematiska mål 11” (en fullständig lista över de 11 tematiska målen för stödperioden 2014–2020 finns här) och Tekniskt bistånd för att stärka den administrativa kapaciteten för förvaltning av fonderna.

Tematiska mål 11

Målet är att skapa institutioner som är stabila och förutsägbara, men också tillräckligt flexibla för att reagera på de många samhällsutmaningarna, öppna för dialog med allmänheten, kapabla att införa nya politiska lösningar och tillhandahålla bättre tjänster. . Investeringen i strukturer, mänskligt kapital och system och verktyg i den offentliga sektorn siktar på mer effektiva organisatoriska processer, modern förvaltning, motiverade och kvalificerade ämbets- och tjänstemän.

Stödet för reformer av den offentliga förvaltningen genom sammanhållningspolitiken är kopplat till landsspecifika rekommendationer, ekonomiska justeringsprogram (i tillämpliga fall) och nationella reformprogram.

 

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Huvudåtgärder för Europeiska socialfonden:

Investering i institutionell kapacitet och i effektiviteten hos offentliga förvaltningar och samhällsservice (på alla förvaltningsnivåer) med reformer, bättre reglering och god förvaltning:

  • reformer som säkerställer bättre lagstiftning, synergier mellan politikområden och effektiv förvaltning av offentlig politik, samt öppenhet, integritet och ansvarighet inom den offentliga förvaltningen och användningen av offentliga medel
  • utveckling och genomförande av strategier för mänskliga resurser och politik
  • ökad effektivitet i förvaltningstjänster

Kapacitetsbyggnad för intressenter som tillhandahåller sysselsättning, utbildning, hälso- och socialpolitik samt sektoriella och territoriella pakter om mobilisering för reform på nationell, regional och lokal nivå:

  • öka kapaciteten hos intressenter, till exempel arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer för att hjälpa dessa att mer effektivt tillhandahålla sina bidrag till sysselsättning, utbildning och socialpolitik
  • utveckling av sektoriella och territoriella pakter på områdena sysselsättning, social inkludering, hälsa och utbildning på alla territoriella nivåer

Huvudåtgärder för Europeiska regionala utvecklingsfonden:

  • Stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och samhällsservice med anknytning till genomförandet av ERUF och till stöd för åtgärder för institutionell kapacitet och effektiv offentlig förvaltning med stöd från ESF och, om nödvändigt, tillhandahålla utrustning och infrastruktur till stöd för modernisering av samhällsservice på områden som sysselsättning, utbildning, hälsa, socialpolitik och tullar
  • Administrativ kapacitet avseende europeiskt territoriellt samarbete kan också erhålla stöd

Huvudåtgärder för Sammanhållningsfonden:

  • Stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och samhällsservice med anknytning till genomförandet av Sammanhållningsfonden

Tekniskt stöd

I tillägg till investeringarna i effektiv offentlig förvaltning under Tematiska mål 11 ges tillgång till tekniskt stöd till de myndigheter som administrerar och använder ESI-fonder till hjälp med att utföra de uppgifter de ålagts enligt de olika bestämmelserna för Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Tekniskt stöd ges också för åtgärder som är avsedda att minska stödmottagares administrativa börda, åtgärder för att stärka stödmottagares förmåga att utnyttja ESI-fonderna samt åtgärder för att stärka relevanta partner.

Kommissionen har lanserat flera initiativ till stöd för genomförandet av fonderna och TAIEX REGIO-systemet för kollegialt utbyte och tillhandahållandet av utbildning om ESI-fondernas bestämmelser och förordningar för experter från medlemsstater, samt seminarier om åtgärder för bekämpning av bedrägerier och korruption med anknytning till förvaltningen av fonderna.

Insatser i form av tekniskt stöd inriktas endast på tillhandahållande av ESI-fonder (till exempel genom att förstärka de mänskliga resurser som behövs för fondernas förvaltning, anlita konsulter för studier, projektförberedelse eller bevaknings- och utvärderingsuppgifter, utbildning, nätverkande osv.) och är därför begränsade till programperioden. Tematiska mål 11 har ett bredare och mer långsiktigt mål. Fokus ligger där på verklig reform och systemförändring för att åstadkomma prestandaförbättring inom faktisk offentlig förvaltning, oavhängigt förvaltning av EU-fonder.

Link