Teman

EU:s sammanhållningsfond stöder projekt inom en rad olika områden.

Finansieringen av sammanhållningspolitiken för 2014-2020 är koncentrerad runt elva tematiska mål. Fyra av dessa är viktiga prioriteringar för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Dessutom finansierar EU projekt på en rad andra områden och ger stöd till de mest utsatta regionerna.

Tematiska mål för ERUF

Här finns det mer information om de viktigaste prioriteringarna för det riktade finansieringsstödet i regionalpolitiken:

Medlemsstaterna och regionerna måste avsätta en viss del av ERUF-medlen till åtminstone två av dessa nyckelprioriteringar:

  • Minst 80 % av ERUF-stödet för mer utvecklade regioner
  • Minst 60 % av ERUF-stödet för övergångsregioner
  • Minst 50 % av ERUF-stödet för mindre utvecklade regioner.

Andra tematiska mål

Här finns det mer information om finansieringen av de sju övriga tematiska målen:

Ytterligare verksamhetsområden

Dessutom stöder EU:s sammanhållningsfond projekt inom följande områden och bidrar därmed till att uppnå målen i Europa 2020-strategin för främjande av en smart och hållbar tillväxt:

Särskilda behov i vissa regioner och befolkningsgruppe

EU gör särskilda insatser för att stödja vissa typer av regioner och befolkningsgrupper: