Programplanering och genomförande

Ytterligare verktyg

 

Regionalpolitiken berör alla delar och nivåer av EU: EU-överspännande, nationella, regionala och lokala. Den ingår i EU:s sammanhållningspolitik, Europeiska unionens strategi för att främja och stöda den globala harmoniska utvecklingen av medlemsstater och regioner. Denna politik implementeras av nationella och regionala enheter i samarbete med Europeiska kommissionen.

Sammanhållningspolitikens ramverk upprättas för en 7-årsperiod. Den aktuella perioden täcker åren 2014-2020.

Implementeringen av policyn omfattar följande etapper:

  • Policyns budget och reglerna för dess användning beslutas gemensamt av Europeiska rådet och Europaparlamentet med utgångspunkt från ett förslag från Kommissionen. Utöver de gemensamma reglerna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (Eruf, ESF, Sammanhållningsfonden, EJFLU och EHFF) finns även regler som är specifika för varje enskild fond.
  • Sammanhållningspolitikens principer och prioriteter tas fram genom en rådgivningsprocess mellan Kommissionen och EU-länderna. Varje medlemsstat tar fram ett utkast till ett partnerskapsavtal som sammanfattar landets strategi och föreslår en lista med olika program. Utöver detta tar medlemsstaterna också fram utkast till operativa program (OP) som täcker medlemsstaterna och/eller regionerna i sin helhet. Det förekommer även samarbetsprogram som omfattar mer än ett land.
  • Kommissionen förhandlar med nationella myndigheter om det slutliga innehållet i partnerskapsavtalet, samt varje program. Programmen presenterar prioriteterna för berört land och/eller region eller samarbetsområde. Anställda, arbetsgivare och civila samhällsorgan kan alla delta i programmering och hantering av OP.
  • Programmen implementeras av medlemsstaterna och deras regioner. Detta innebär att välja, övervaka och utvärdera hundratusentals projekt. Det här arbetet organiseras av "certifieringsmyndigheter" i varje land och/eller region.
  • Kommissionen anslår fonderna (så att länderna ska kunna börja spendera på sina program).
  • Kommissionen betalar attesterade utgifter för varje land.
  • Kommissionen övervakar varje program parallellt med det berörda landet.
  • Både Kommissionen och medlemsländerna skickar in rapporter under hela programmeringsperioden.

Se Förordningar för strukturfonderna för perioden 2007-2013 för mer information.