Prioriteringar 2014–2020

Nyheter 2014–2020

  • Starkare fokus på resultat: tydligare och mer mätbara mål för större ansvarstagande.
  • Förenkling: en uppsättning regler för fem fonder.
  • Betingelser: införande av specifika förutsättningar innan medlen kan tilldelas.
  • Förstärkt stadsdimension, samt insatser för social inkludering: ett minimibelopp från ERUF är öronmärkt för integrerade projekt i städer och från ESF för stöd till marginaliserade grupper.
  • Länk till ekonomisk reform: Kommissionen kan dra in stödet till medlemsstater som inte följer EU:s ekonomiska regler.

Vilka är prioriteringarna?

Sammanhållningspolitiken har fastställt elva tematiska mål till stöd för tillväxt under perioden 2014–2020.

  • Investeringar från ERUF ska stödja alla elva mål men mål 1–4 är de viktigaste investeringsprioriteringarna
  • Huvudprioriteringarna för ESF är 8–11, även om fonden också stöder 1–4.
  • Sammanhållningsfonden stöder målen 4–7 och 11.

1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

2. Förbättra tillgången till, användandet av och kvaliteten på informations- och kommunikations-teknik

3. Stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft

4. Stöd till övergången mot en koldioxidsnål ekonomi

5. Främja anpassningen till, riskförebyggandet och hanteringen av klimatförändringar

6. Bevara och beskydda miljön och främja resurseffektivitet

7. Främja hållbara transporter och förbättra nätinfrastrukturer

8. Främja hållbar sysselsättning med hög kvalitet och stödja arbetskraftens rörlighet

9. Främja social inkludering, samt bekämpa fattigdom och diskriminering

10. Investera i utbildning, vidareutbildning och livslångt lärande

11. Öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen