Principer

Ytterligare verktyg

 

Sammanhållningspolitiken bygger på fyra huvudprinciper:

Koncentration

Det finns tre aspekter av denna princip:

Programplanering

Sammanhållningspolitiken finansierar inte individuella projekt. Istället finansierar man fleråriga nationella program som ska arbeta mot EU:s mål och prioriteringar.

Läs mer om hur programplaneringen fungerar på våra sidor om regionalpolitiken steg för steg.

Partnerskap

Alla program tas fram i en kollektiv process där myndigheter på alla nivåer, arbetsmarknadens parter och civilsamhällets organisationer deltar.

Detta partnerskap gäller alla steg i planeringsprocessen - från utformning, via förvaltning, genomförande och tillsyn till utvärdering.

Med detta tillvägagångssätt kan man förvissa sig om att insatserna är anpassade till behoven och prioriteringarna på lokal och regional nivå.

Additionalitet

Finansieringen från EU:s strukturfonder får inte ersätta ett medlemslands egna utgifter.

Kommissionen kommer överens med varje land om vilken nivå man ska ha på de offentliga utgifterna (eller motsvarande) under hela programperioden. I mitten (2018) och i slutet (2022) av programperioden kontrollerar man att nivåerna har följts.

Man vill ställa upp realistiska, men ambitiösa mål för de offentliga strukturpolitiska utgifterna för att se till att strukturfondernas bidrag verkligen ger ett mervärde. Som allmän regel gäller att de genomsnittliga årliga utgifterna inte ska vara lägre än under den föregående programperioden.

Läs mer