Förbättra investeringen och förvaltningen av fonder

Kommissionen ger stöd till medlemsländerna för att hjälpa dem att använda medlen från sammanhållningspolitiken på bästa möjliga sätt, och ta itu med problem med genomförandet. Detta stöd har utökats för finansieringsperioden 2014–2020.

Ytterligare verktyg

 

Öka den administrativa kapaciteten

Medlemsländernas kapacitet att hantera europeiska struktur- och investeringsfonder effektivt är en av de viktigaste faktorerna bakom en lyckad sammanhållningspolitik. Kommissionen bidrar till att stärka den administrativa kapaciteten hos nationella och regionala myndigheter, genom förbättringar av strukturer, personalresurser, system och verktyg. Utöver att investera i kapacitet att förvalta medlen ger sammanhållningspolitiken under perioden 2014-2020 stöd för en effektiv offentlig förvaltning i allmänhet genom att finansiera institutionell kapacitetsuppbyggnad och reformer.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: utbyte av regionala experter

Expertutbytessystemet TAIEX-REGIO PEER 2 PEER en är ett verktyg för att tillgodose behovet av expertis inom olika länder. Detta efterfrågestyrda verktyg svarar direkt mot specifika önskemål från nationella eller regionala myndigheter som förvaltar medlen genom expertuppdrag, studiebesök och särskilda seminarier.

Integritetspakter

Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik har åtagit sig att leta efter och pröva nya sätt att skydda EU-medel från risken för bristfällig förvaltning, bedrägeri och korruption och öka insynen i hur medlen används. Som ett av initiativen på detta område har vi inlett pilotprojektet ”Integritetspakter – en civil kontrollmekanism för att skydda EU:s fonder mot bedrägeri och korruption”. Projektet genomförs i samarbete med Transparency International och syftar till att ta fram integritetspakter i ett antal pilotprojekt som samfinansieras av EU:s struktur- och investeringsfonder i medlemsländerna.
Mer information om integritetspakter och pilotprojektet finns här en.

Högnivågruppen som övervakar förenklingen för ESI-fondernas stödmottagare

Den här expertgruppen ska ge kommissionen råd om hur man kan förenkla och minska administrationen för de som får stöd av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).
Högnivågruppen som övervakar förenklingen för ESI-fondernas stödmottagare en

Initiativ för eftersatta regioner

Kommissionen kommer att undersöka varför regioner med låg ekonomisk utveckling eller regioner med flera års negativ BNP-tillväxt släpar efter. För sammanhållningspolitiken, som syftar till att minska skillnaderna mellan utvecklingsnivåer mellan regionerna i Europa, är denna trend särskilt oroande.
Initiativ för eftersatta regioner en

Utbildning för experter om regler och förordningar

Kommissionen tillhandahåller utbildning en för förvaltnings-, certifierings- och revisionsmyndigheter som arbetar med Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. Utbildningen fokuserar på de viktigaste nya inslagen inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för 2014-2020 och organiseras i två moduler:

  • planering och genomförande,
  • ekonomisk förvaltning och kontrollfrågor.

Faktablad: Förbättra EU-ländernas investeringar och förvaltning av medel inom sammanhållningspolitiken (den 24 mars 2015)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Handlingsplan för offentlig upphandling

Kommissionens handlingsplan för offentlig upphandling en innehåller en rad initiativ som syftar till att hjälpa medlemsländerna att förbättra förmågan hos både myndigheter och mottagare att tillämpa offentlig upphandling för EU:s investeringar under programperioden 2014-2020.

Praktikgemenskaper inom generaldirektoratet för regional- och stadspolitik

Vi arbetar tillsammans med förvaltningsmyndigheterna i syfte att forma grupper av personer som arbetar på förvaltningsmyndigheter/mellanhandsorgan för utbyte av metoder och erfarenheter. Här har vi antagit mer innovativa arbetssätt, med hjälp av en laboratoriestrategi.
Praktikgemenskaper inom generaldirektoratet för regional- och stadspolitik en

Studier i integrationen av nya regelverk i programplaneringen

Syftet med dessa studier är att göra en bedömning av hur de nya regelverken i den reformerade politiken har integrerats i programplaneringen. Dessutom ger den sista undersökningen information om omfattningen av projektens olika storlek under perioden 2007-2013.
De tillhandahåller bevis och en analytisk grund för debatten om hur politiken ska utformas efter 2020 och tillhörande konsekvensbedömningar.
Studier i integrationen av nya regelverk i programplaneringen en

ARACHNE

Arachne är ett it-verktyg som EU-kommissionen har tagit fram för att hjälpa förvaltningsmyndigheterna att kontrollera hur strukturfonderna används och förvaltas (Europeiska socialfonden, ESFoch Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf).
Riskbedömningsverktyget Arachne

EU-kompetensram för förvaltning och genomförande av Eruf och sammanhållningsfonden

Kommissionen gör en EU-kompetensram och ett tillhörande självbedömningsverktyg tillgängliga för nationella samordningsorgan, förvaltnings- och revisionsmyndigheter och attesterande myndigheter, gemensamma sekretariat och förmedlande organ. Dessa instrument kommer att utgöra ett stöd för myndigheterna i deras arbete med att förbättra sin administrativa förmåga när det gäller förvaltningen av fonderna, genom att hjälpa dem att identifiera och hantera potentiella kompetensluckor.
EU-kompetensram för förvaltning och genomförande av Eruf och sammanhållningsfonden

Tidigareläggning av administrativ kapacitetsuppbyggnad för perioden efter 2020

Förvaltningsmyndigheter bjuds in att ansöka till ett pilotprojekt från kommissionen kallat ”Tidigareläggning av administrativ kapacitetsuppbyggnad”. Om de blir utvalda kan de få ta del av skräddarsydd EU-rådgivning för att utveckla sin administrativa kapacitet, så att de är redo för perioden efter 2020. Rådgivningen kommer att tillhandahållas i nära samarbete med OECD.

Nästa steg:

УFörvaltningsmyndigheter kan ansöka fram till och med den 9 april 2018. Resultaten av inbjudan kommer att offentliggöras i slutet av april. Se inbjudan till intresseanmälan för mer information.
Tidigareläggning av administrativ kapacitetsuppbyggnad för perioden efter 2020 en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Det här materialet ska hjälpa EU-länderna att ta fram färdplaner för att bygga upp sin administrativa kapacitet för att genomföra program och sprida god praxis.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en