Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ytterligare verktyg

 

Nyheter

  Sommarutgåvan av tidningen Panorama är nu tillgänglig att ladda ner, med en huvudartikel om EU:s svar på covid-19-krisen. Vi undersöker Coronavirus Investment Initiative Plus, samt andra finansiella instrument, och profilerar projekt som hanterar frågorna på marken. Data Point visar på ett mer generellt sätt hur sammanhållningspolitiken hjälper regioner att investera i hälso- och sjukvård.

  Den här gången fokuserar vi på regionen Emilia-Romagna i Italien. Denna region kombinerar historia och tradition med innovation, och i en exklusiv intervju berättar regionpresident Stefano Bonaccini för oss hur det går till. Vi firar att Interreg fyller 30 år och tittar på dess bidrag till Green Deal genom en mängd framgångsrika miljöprojekt. Vi tittar på hur revisorer arbetar och firar att Nord-Makedonien har gått med i EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen.

  Avsnittet In Your Own Words innehåller ett bidrag från Eurocities, det finns en förhandsvisning av årets EU Region Week. Projektsektionen besöker Belgien, Nederländerna, Irland och Storbritannien.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  År 2020 är det trettio år sedan Interreg startade – ett program med högt symbolvärde som syftar till att främja territoriellt samarbete mellan gränsregioner. Mot bakgrund av detta jubileumsår lämnar sammanhållningskommissionär Elisa Ferreira följande uttalande:

  – Interreg är ett program som ligger mig varmt om hjärtat. Interreg är ett unikt samarbetsinstrument som tack vare sammanhållningsmedel gör det möjligt för regioner och länder att arbeta tillsammans för att lösa gemensamma utmaningar. De olika Interregprojekten är ett konkret exempel på att gränser inte behöver vara ett hinder, utan att de kan ge möjlighet till tillväxt och framgångsrikt samarbete. Under de senaste trettio åren, och tack vara alla de projekt som har fått stöd från EU, har Interreg sammanfört mer än 170 miljoner människor som bor i gränsregioner, förbättrat deras liv och skapat nya samarbetsmöjligheter.

  Interregs trettioårsjubileum sammanfaller med en avgörande tidpunkt i EU:s historia. Eftersom vi står inför omfattande globala och lokala förändringar behöver vi återfå medborgarnas förtroende och se till att vi uppnår konkreta resultat. Interreg har under trettio år verkat för att ingen ska lämnas utanför och att bygga upp Europa steg för steg. Målet är att fortsätta med detta uppdrag, men också att ta tillfället i akt att ifrågasätta, tänka om och ge ny näring åt det som vi ser som ett grundläggande värde i EU: ett samarbete som drivs av övertygelsen att tillsammans är vi starkare.

  Bakgrund

  Det europeiska territoriella samarbetet, mer känt som Interreg, lanserades 1990 och är ett program med högt symbolvärde inom sammanhållningspolitiken. Det bildar en ram för gemensamma åtgärder och politiskt utbyte mellan nationella, regionala och lokala aktörer från olika medlemsstater. Det övergripande målet för det europeiska territoriella samarbetet är att främja en harmonisk ekonomisk, social och territoriell utveckling inom unionen som helhet. Interreg är uppbyggt kring tre samarbetsområden: gränsöverskridande (Interreg A), transnationellt (Interreg B) och interregionalt (Interreg C).

  Fem programperioder har avlöst varandra: Interreg I (1990–1993), Interreg II (1994–1999), Interreg III (2000–2006), Interreg IV (2007–2013) och Interreg V (2014–2020).

  Interregprogrammen omfattar hela den europeiska kontinenten och har en total budget på mer än 12 miljarder euro (inklusive EU:s och medlemsstaternas bidrag) för programperioden 2014–2020.

  Interregs trettioårskampanj kommer att genomföras under hela 2020 utifrån temat grannar, grönt och unga. Syftet med kampanjen är att utvärdera tidigare resultat, men också att blicka framåt för att se vad som kan förbättras i framtiden.

  Läs mer

  Det gränsöverskridande samarbetet inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) omfattar hundratusentals människor som arbetar tillsammans över EU:s yttre gränser, både européer och icke-européer, som agerar tillsammans för att främja aktiviteter, stimulera ekonomisk tillväxt och överföra kunskap.

  Både GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar och GD Regional- och stadspolitik omfattas, och planen är att ytterligare stärka det samarbete vid EU:s yttre gränser som utvecklats inom ramen för grannskapspolitiken och sammanhållningspolitiken. I fält handlar det fortfarande om att bygga upp tillit och kontakt mellan människor som bor vid Europeiska unionens yttre gränser, och genom samarbete förbättra vardagen för dem som lever på båda sidor om gränserna. Det handlar också om att bygga vägar för att koppla ihop marknader och förbättra turismen, att återvinna avfall till gödningsmedel och att bevara hotade arter för att vända minskningen av den biologiska mångfalden.

  Från och med 1 januari 2020 går programmen i det gränsöverskridande samarbetet inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet samman med GD Regional- och stadspolitik och blir en del av Interreg-familjen, för att öka samordningen och få igång synergier med andra instrument för territoriellt samarbete.

  Programmen omfattar 31 olika länder, med ett stort antal olika språk, kulturer och livsstilar. Men gemensamt för dem alla är att de arbetar för att gynna lokalsamhällen på båda sidorna om EU-gränsen genom att hantera gemensamma svårigheter och tillsammans hitta lösningar. I svåra tider är de här programmen ett levande bevis på vad samarbete verkligen innebär: att fortsätta ha kontakt, dela med sig och göra utbyten över gränserna.

  Korsade gränser

  Aldrig förut har utmaningarna varit så globala: föroreningar, klimatförändringar och sociala spänningar, för att nämna några. Om ett gränsområde berörs i ett grannland så berörs EU också, och tvärtom. Svar på kriser kan inte växa fram i isolering: globala problem kräver inga visum för att korsa gränserna.

  Genom programmen för gränsöverskridande samarbete (CBC) över EU:s yttre gränser får tusentals organisationer möjlighet att agera tillsammans, utbyta kunskap och expertis i sin dagliga verksamhet och åstadkomma konkreta resultat i sina regioner. De 15 ENI CBC-programmen sträcker sig från Finland och Ryssland i norr, till länder som Ungern och Ukraina i öster, och Italien, Nordafrika och Mellanöstern i söder. De täcker tusentals kilometer av land- och sjögränser, och sträcker sig över ett hav och tre havsområden, med en total investering på 1 miljard euro under programperioden 2014–2020. Hittills har över 4 200 ansökningar lämnats in och över 600 projekt har tilldelats finansiering. Det finns inom området över 2 000 stödmottagare, icke-statliga organisationer, universitet, kommuner, privata företag: en liten värld i rörelse, både det offentliga och det privata, som bygger upp förtroende i samhället.

  Gemensamma regler antagna

  ”För många år sedan, när vi började, fanns det fler spegelartade projekt: folk i ett område gjorde ofta samma sak som folk på andra sidan” säger Mathieu Bousquet, chef för enhet C1 - Georgien, Moldavien, gränsöverskridande grannskap inom GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar. ”Men nu arbetar stödmottagarna mer och mer tillsammans, mot ett enda gemensamt mål.”

  Samarbetet längs EU:s yttre gränser började ta form år 2006. Det uppstod många utmaningar under den första programperioden (2007–2013) när instrumentet utökades till att omfatta hela grannskapet och, för första gången, en uppsättning gemensamma regler tillämpades.

  ”Alla blev tvungna att lägga av med det de kände till, de specifika finansieringsförfaranden som de var vana vid: medlemsländerna fick lämna det sammanhållningspolitiska regelverket och partnerländerna ett tillvägagångssätt som byggde på bistånd och tekniskt stöd” förklarar Carlos Bolaños, gruppledare på TESIM, tekniskt stöd för genomförande och förvaltning av ENI CBC-program. ”Idag kan vi säga att vi har ett genuint partnerskap på plats, med gemensam förvaltning av programmen. Och den här känslan av ”delaktighet” är på något sätt unik inom samarbetsområdet, en verklig tillgång för ENI CBC-initiativet.”

  Programmen har lyckats hålla kursen och klara sig igenom både den europeiska finanskrisen och regional turbulens. Den första programperioden genomfördes under en tid av djup ekonomisk kris i Europa och dess grannskap, medan konflikter präglade Syrien och relationerna var spända på Krimhalvön. Men intressenternas engagemang var stort och samarbetet lyckades inte bara överleva utan också utökas till en andra period från 2014 till 2020. Idag är en tredje period nära förestående och arbetet har redan börjat inför programperioden 2020–2027. Även om det kommer att finnas nya regler på plats, är gemenskapen åter igen redo att axla sitt ansvar.

  ”När vi började kunde vi inte tänka oss att partnerskapet skulle vara så jämställt eller att en stödmottagare från ett partnerland skulle kunna leda ett projekt”, fortsätter Bolaños. ”Inte för att de inte hade förmågan, utan helt enkelt för att de europeiska regelverken för förvaltning av offentliga medel är rätt komplexa och något man måste sätta sig in ordentligt i. Idag har vi gjort betydande framsteg inom det här området.” 

  Faktum är också att Ryssland är landet med flest stödmottagare (390 hittills) och dessutom att 30 % av projekten just nu leds av organisationer eller institutioner i partnerländerna.

  Nya sätt att samarbeta

  Så hur stora är de här projekten? Finansiellt ligger omfattningen mellan 50 000 och 3 miljoner euro. De är ofta pilotinitiativ som banar vägen för en ny samarbetsmodell inom flera olika sektorer, från miljöskydd till tekniköverföringar som gynnar små och medelstora företag, från bevarande av kulturarv till infrastrukturutveckling för att öppna marknader och främja hållbar turism.

  ”Vi välkomnar varmt ENI CBC-programmens intåg i GD Regional- och stadspolitik från och med början på nästa år. Vi ser fram emot att arbeta med grannskapsländerna för att upprätthålla en stark delaktighet samtidigt som vi förbereder en ny generation av program. Vi vill dra nytta av de föreslagna förenklingarna för perioden efter 2020 och utveckla starkare kopplingar mellan programmen inom Interreg-familjen” säger Jean-Pierre Halkin, chef för enheten för makroregioner, transnationellt/interregionalt samarbete, instrumentet för stöd inför anslutningen och utvidgning vid GD Regional- och stadspolitik. ”Samtidigt kommer vi under 2020 att få möjligheten att fira Interregs 30-årsjubileum, som en återförenad familj. 2020 blir definitivt samarbetets år.”

  Kunskap och verktyg har redan utarbetats av den tidigare generationen program inom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI). De nuvarande ENI CBC-programmen bygger vidare på vad man uppnått tidigare och bidrar till att ytterligare befästa rikedomen av mänskliga relationer, bryta ner stereotyper och göra upp med historiska fördomar – därför att det är viktigt med grannar! För att det är viktigt med samarbete!

  Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Fler nyheter

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people