Samarbete mellan regioner och länder

Europeiskt territoriellt samarbete

Det territoriella samarbetet är en hörnsten i den europeiska integrationen och en förutsättning för att vi ska kunna bygga ett gemensamt Europa. Samarbetet har klara fördelar för Europa: Det ser till att gränser inte är något hinder genom att föra människor närmare varandra, bidra till att lösa gemensamma problem, underlätta erfarenhetsutbyte och resursdelning och uppmuntra utvecklingen av strategier mot gemensamma mål.

Makroregionala strategier

En "makroregional strategi" är en integrerad ram som stöds av Europeiska rådet och som kan stödjas av bland annat de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Dess syfte är att lösa gemensamma utmaningar som ett bestämt geografiskt område står inför och som gäller medlemsstater och tredje länder i samma geografiska område. De vinner därigenom på stärkt samarbete, vilket bidrar till att ekonomisk, social och territoriell sammanhållning uppnås.

Fyra makroregionala strategier på EU-nivå, som täcker flera politiska områden, har hittills antagits:

Alla antagna makroregionala strategier åtföljs också av en rullande handlingsplan som ska uppdateras regelbundet mot bakgrund av nya, framväxande behov och förändrade sammanhang. De fyra makroregionala strategierna avser nitton av EU:s medlemsländer och åtta länder utanför EU.

Internationellt samarbete

EU utbyter erfarenheter med länder utanför EU om regional utveckling.

Andra samarbetsformer och nätverk