Strukturerad dialog med partner i EU

Dialog med partner i EU om de fonder som inrättas genom förordningen om gemensamma bestämmelser 2021–2027

Den dialog med partner som fastställs i förordningen om gemensamma bestämmelser kommer att fortsätta under programperioden 2021–2027. Enligt artikel 8.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser 2021–2027 ska kommissionen minst en gång om året samråda med de organisationer som företräder partner i EU om genomförandet av programmen.

Därför antog kommissionen den 9 juli 2021 beslut C(2021) 5014  om en expertgrupp för de fonder som inrättats genom förordningen om gemensamma bestämmelser (Europeiska regionala utvecklingsfonden/Sammanhållningsfonden, Interreg, Europeiska socialfonden+, Europeiska havs- och fiskerifonden, Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning och visering). Beslutet, som är den rättsliga grunden för dialogen, antogs efter det att förordningen om gemensamma bestämmelser trätt i kraft(*).
Ansökningsomgången för att välja ut medlemmar till expertgruppen är nu avslutad och listan med deltagande organisationer har publicerats i kommissionens register över expertgrupper.

Se också Strukturerad dialog med partner i EU under programperioden 2014–2020