NextGenerationEU: kommissionen genomför de första betalningarna på 800 miljoner euro för att främja krisreparation och resiliens

Ytterligare verktyg

 
28/06/2021

Kommissionen betalar i dag ut 800 miljoner euro inom ramen för NextGenerationEU, det tillfälliga instrumentet för att finansiera Europas återhämtning och främja en grönare, mer digital och mer resilient ekonomi efter pandemin.

Dagens utbetalningar går till 41 nationella och regionala program i 16 medlemsländer (Sverige, Finland, Frankrike, Grekland, Tjeckien, Tyskland, Polen, Litauen, Nederländerna, Slovakien, Estland, Österrike, Danmark, Bulgarien, Portugal och Kroatien) och hämtas från återhämtningsstödet för sammanhållning och till Europas regioner (React-EU). Det är ett initiativ som hjälper medlemsländerna att finansiera krisinsatser och återhämtningsåtgärder efter coronaviruspandemin. Medlen inom ramen för React-EU utgör kompletterande resurser till befintliga sammanhållningspolitiska program.

Åtgärderna inom ramen för React-EU kommer att överbrygga gapet mellan nödinsatserna och långsiktiga investeringar genom att stärka hälso- och sjukvårdssystemens resiliens, bevara och skapa sysselsättning (särskilt för unga) stödja de mest sårbara i våra samhällen samt tillhandahålla driftskapital för små och medelstora företag.

React-EU finansierar riktade åtgärder för den gröna och digitala omställningen för att snabbt hantera pandemins negativa konsekvenser, t.ex. genom investeringar i energieffektivitet, stadsförgröning och digitalisering.

Utbetalningarna följer på det lyckade genomförandet av den första lånetransaktionen inom ramen för NextGenerationEU. Den tio-åriga obligationen på 20 miljarder euro är den största institutionella obligationsemissionen någonsin i Europa och det största belopp som EU har mobiliserat i en enda transaktion. Före årets slut väntas kommissionen ha mobiliserat omkring 80 miljarder euro i långsiktig finansiering, vilket ska kompletteras med kortfristiga skuldinstrument, så kallade EU-Bills.

Uttalanden av kommissionärer:

– Det gläder mig att sammanhållningspolitiken fortsatt ligger i framkant när det gäller krisinsatser och återhämtning, säger Elisa Ferreira, kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer. React-EU var det första instrumentet inom NextGenerationEU som slutfördes, dess program var de första som antogs och instrumentet är nu det första som stödjer vår ekonomi, våra företag och våra arbetstagare. React-EU ger en välbehövlig kompletterande investeringskraft till befintliga sammanhållningspolitiska program för att ytterligare stimulera en stabil, rättvis och enhetlig återhämtning.

– Jag är väldigt glad över att vi lyckades få igång utbetalningarna från NextGenerationEU som planerat, säger Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för budget och administration. Från och med i dag används pengar inom ramen för NextGenerationEU via React-EU för att hjälpa våra regioner och städer att återhämta sig från pandemin och för att bygga ett grönare, mer digitalt och mer resilient Europa.

Den reala ekonomin

De kompletterande medlen kommer huvudsakligen att kanaliseras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF), däribland sysselsättningsinitiativet för unga. En del av de nya medlen kommer också att användas som ett tillägg till fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) under perioden 2014–2020.

För att ge största möjliga stöd till medlemsländerna har villkoren för att använda dessa kompletterande medel förenklats:

  • Nationell samfinansiering är inte obligatorisk. Det innebär att EU kan täcka 100 % av kostnaden om medlemslandet anser att det behövs.
  • Omedelbar likviditet i form av en förfinansiering på 11 % kommer bidra till att man snabbt kan betala ut stödet och undvika flaskhalsar.
  • Inga förhandsvillkor eller krav på tematisk koncentration eller anslag per regionkategori krävs. Stödet är brett och det är möjligt att göra överföringar mellan Eruf och ESF.
  • Projekt från och med den 1 februari 2020 kan få ersättning retroaktivt.

Transparens och ansvarsutkrävande

I samband med dessa första utbetalningar har en ny resultattavla lanserats på kommissionens plattform för öppna data. Där kommer det att finnas uppdaterade uppgifter om användningen av medel från React-EU runt om i EU. Du kan hitta information om övergripande ämnen (t.ex. gröna, digitala och särskilda åtgärder för klimatanpassning) och även uppgifter om särskilda investeringsområden i varje fond. Resultattavlan skapades för att göra det lättare att få tillgång till offentliga uppgifter och säkerställa transparens och ansvarsutkrävande.

Bakgrund

NextGenerationEU är ett tillfälligt återhämtningsinstrument som uppgår till 800 miljarder euro i löpande priser. Instrumentet ska stödja den europeiska återhämningen efter coronapandemin och bidra till att bygga ett grönare, mer digitalt och mer resilient Europa. För att finansiera NextGenerationEU kommer EU-kommissionen att på EU:s vägnar mobilisera upp till omkring 800 miljarder euro på kapitalmarknaderna fram till utgången av 2026. 407,5 miljarder euro finns tillgängliga för bidrag (inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens, React-EU och andra EU-budgetprogram), och 386 miljarder euro för lån. Detta innebär lånevolymer på omkring 150 miljarder euro per år i genomsnitt.

React-EU är en del av NextGenerationEU och tillhandahåller 50,6 miljarder euro i kompletterande finansiering (i löpande priser) under åren 2021–2022 till sammanhållningspolitiska program. Åtgärderna har som fokus att stödja arbetsmarknadens resiliens, sysselsättning, små och medelstora företag och låginkomstfamiljer samt skapa ett framtidssäkrat fundament för den gröna och den digitala omställningen och en hållbar samhällsekonomisk återhämtning.

 

Nyheter